Patienters upplevelser av informationsutbytet. En intervjustudie på en ortopedisk vårdavdelning.

DSpace Repository

Patienters upplevelser av informationsutbytet. En intervjustudie på en ortopedisk vårdavdelning.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters upplevelser av informationsutbytet. En intervjustudie på en ortopedisk vårdavdelning.
Author Pecovnik Pettersson, Nathalie ; Schaffrin, Amanda
Date 2012
English abstract
Background: Preoperative information makes patients feel less anxious before the operation and before being discharged. In 2010 a national patient survey in Sweden was performed and 10 000 of the patients at a hospital in southern Sweden responded to it. As the orthopedic clinic at the hospital had lower results than the national average, regarding information and participation, the area manager requested a study of patients' experiences of participation and/or information. Aim: To investigate hospitalized patients' experiences of the information exchange in an orthopedic ward. Method: Qualitative interviews were conducted using a structured interview guide, content analysis was used to analyze the material. Results: Three major themes and nine sub-categories emerged from the analysis. A main theme, the experience of the information exchange, included the following subcategories: quantity and quality, sense of security, the exchange of information on the rounds and follow-up and understanding. The second main theme involved the patients' ability to absorb information, and contained the following subcategories: own power, personal qualities and experience. The last main theme showed the information requested and contained two subcategories: how and what, and improvement suggestions. Conclusion: The majority of the patients felt that the information given was sufficient for them to feel safe. The patients’ feelings of being informed were due to both the staff and the patients. Improvements that can be done at the ward is to integrate the information section in the daily nursing work, adapting information to each individual and that greater emphasis is placed on informing patients about to do acute surgery.
Swedish abstract
Bakgrund: Preoperativ information gör att patienter kan känna sig mindre oroliga både inför operationen men även inför hemgången. 2010 gjordes en nationell patientenkät i Sverige, 10 000 av patienterna på ett sjukhus i södra Sverige svarade på denna. Då sjukhusets ortopediska klinik fick ett lägre resultat än riksgenomsnittet angående information och delaktighet, efterfrågade områdeschefen i samband med detta en studie om patienters upplevelse av delaktighet och/eller information. Syfte: Att undersöka inneliggande patienters upplevelser och erfarenheter av informationsutbytet på en ortopedisk vårdavdelning. Metod: Kvalitativa intervjuer som genomfördes med hjälp av en strukturerad intervjuguide, innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultat: Tre huvudteman och nio kategorier framkom under analysarbetet. Ett huvudtema behandlade upplevelsen av informationsutbytet, detta tema innehöll följande kategorier; mängd och kvalitet, ur ett trygghetsperspektiv, informationsutbytet på ronden och uppföljning och förståelse. Det andra huvudtemat handlade om patienternas förmåga att ta till sig information, och innehöll kategorierna egen kraft, personliga egenskaper och erfarenhet. Det sista huvudtemat behandlade information som önskas och innehöll två kategorier; hur och vad samt förbättringsarbete. Konklusion: Majoriteten av patienterna kände att informationen var tillräcklig för att de skulle känna sig trygga. Hur informerade patienterna kände sig berodde på både personalen och patienterna själva. Förbättringar som kan ske är att integrera informationsbiten i det dagliga omvårdnadsarbetet, att informationen anpassas till varje individ och att större fokus läggs på att informera patienter som ska göra akuta operationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Information
Omvårdnad
Ortopedisk vård
Patientupplevelse
Trygghetskänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/14031 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics