HUR UPPLEVER ASTMA PATIENTER SITT VARDAGSLIV?

DSpace Repository

HUR UPPLEVER ASTMA PATIENTER SITT VARDAGSLIV?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HUR UPPLEVER ASTMA PATIENTER SITT VARDAGSLIV?
Author Sakhi, Fazila
Date 2012
English abstract
HOW DO ASTHMA PATIENTS EXPERIENCE THEIR DAILY LIFE? A LITERATURE REVIEW SAKHI FAZILA Sakhi, F. Asthma patients experiences of their day to day life. A literature review about the experiences of asthma patients in their daily life. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2012. Asthma is one of the epidemic diseases throughout the world and according to World Health Organization (WHO) approximately 235 million persons suffers of asthma and its incidence is increasing in Sweden. Cause about 2300 deaths per year. An estimated of 6-8 % of Swedish school children have asthma. Meanwhile has the number of asthma patients who seek the emergency departments increased. Self-knowledge and experiences about the disease and treatment outside the hospitals is important to control the disease. It is therefore important to know how a patient with asthma experiences their daily life and how the disease affects their life. Purpose: The purpose of this study is to illustrate how people with asthma experience their everyday situation. Method: A literature review that briefly follows a work process in seven steps described by Willman et al (2011). These seven steps are a means to systematically seek and evaluate relevant scientific literature. Results: The analysis resulted in three themes: Living with asthma; Asthma affects people's social and working life; Patient participation and its consequences and perception of care. Conclusion: Asthma is a limitation in social life and working life. In most cases, the quality of life increased with useful information and patient education regarding disease process, inhalation technique and a good follow-up plan. Nurses have an important role in patient information and education. Patients must be involved in planning the management of asthma. Key words: adults, asthma, coping, everyday life, literature review, patient experience, patient perception
Swedish abstract
HUR UPPLEVER ASTMA PATIENTER SITT VARDAGSLIV? EN LITTERATURSTUDIE SAKHI FAZILA Sakhi, F. Hur upplever astmapatienter sitt vardagsliv? En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2012. Astma är en folksjukdom och enligt Världshälsoorganisationen WHO drabbas ca 235 millioner människor av astma och dess incidents ökar i Sverige. 2300 dödsfall per år. Nu beräknas 6–8 procent av svenska skolbarn ha astma. Samtidigt har antalet astmapatienter som söker akut ökat. Personer med astma behöver information om egenvård och behandling utanför sjukhusets väggar för att ha en bra kontroll över sjukdomen. Det är därför viktigt att veta hur dessa människor upplever sin vardag och på vilket sätt sjukdomen påverkar deras liv. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur människor med astma upplever sin vardagssituation. Metod: En litteraturstudie som översiktligt följer en arbetsprocess i sju steg beskriven av Willman mfl (2011). Dessa sju steg är ett hjälpmedel för att systematiskt försöka finna och bedöma relevant vetenskaplig litteratur. Resultat: Analysen resulterade i tre teman: Att leva med astma; Astma påverkar människors sociala- och arbetsliv; Patient delaktighet och dess konsekvenser samt upplevelser av sjukvården. Slutsats: Astma innebär ett begränsat socialt liv och arbetsliv. I de flesta fall kan livskvalitet höjas med bra information och patientutbildning avseende sjukdomsförlopp, inhalation teknik och en bra uppföljningsplan. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientinformation och utbildning. Patienter måste vara delaktiga i planering av astmabehandling. Nyckelord: astma, coping, litteraturstudie, patientupplevelse, patientuppfattning, vardagsliv, vuxna
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14088 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics