HUR MÅR DU EGENTLIGEN? En Littertaurstudie Om Hur Individer Med Migrän Upplever Livskvalitet

DSpace Repository

HUR MÅR DU EGENTLIGEN? En Littertaurstudie Om Hur Individer Med Migrän Upplever Livskvalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HUR MÅR DU EGENTLIGEN? En Littertaurstudie Om Hur Individer Med Migrän Upplever Livskvalitet
Author Melkersson, Karissa ; Muslijaj, Arlinda
Date 2012
English abstract
Background: Migraine is an unspoken public health problem, and there is a lack of knowledge concerning its effects on individual’s quality of life. The lack of knowledge regarding migraine can be a factor to why it is not defined as a disease but seen only as an ordinary headache. Nurses have a responsibility to obtain knowledge regarding migraines effects on individuals, thus leading to a better approach and an increased understanding and consequently an enhanced quality within healthcare. With support from Joyce Travelbee’s theory about the relationship between the caregiver and the caretaker, it emphasizes the importance nurses have to create an interpersonal relationship with the patient where the meeting is characterized by empathy and sympathy. Aim: To highlight research relating to experiences of migraine and its effects on the quality of life among adults aged 18-45 years old. An expectation is that this literature review will incite interest and be meaningful for nurses and other healthcare personnel in regards to the approach taken towards individuals with migraines. Method: A literature review which included both qualitative and quantitative approaches, and a database search via PubMed, CINAHL, PsycINFO and Cochrane Library. Results: Based on ten scientific studies whereof three main themes were identified; health-related quality of life, family and productivity. The studies showed that migraine restricted the physical, psychological, social and emotional well-being as well as family and work/school.
Swedish abstract
Bakgrund: Migrän är ett outtalat folkhälsoproblem där kännedom om dess påverkan på individens livskvalitet saknas. Brist på kunskap om migrän kan vara en faktor till att tillståndet inte klassas som en sjukdom bland omgivningen utan att den ses som en vanlig huvudvärk. Sjuksköterskan har som ansvar att inhämta kunskap angående migräns påverkan på individen, då ökad kunskap medför ett bättre bemötande och ökad förståelse och därmed en bättre kvalitet på vården. Med utgångspunkt från Joyce Travelbees teori om relationen mellan vårdare och vårdtagare poängteras vikten av att sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation med patienten där mötet präglas av empati och sympati. Syfte: Att belysa forskning angående upplevelsen av migrän och dess påverkan på livskvalitet bland vuxna 18-45 år. En förhoppning är att denna litteraturstudie skall väcka intresse och vara av betydelse för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal beträffande bemötandet av individer med migrän. Metod: En litteraturstudie som inkluderade både kvalitativa och kvantitativa ansatser, med en databassökning via PubMed, CINAHL, PsycINFO och Cochrane Library. Resultat: Baserades på tio vetenskapliga studier där tre huvudteman identifierades, hälsorelaterad livskvalitet, familjen och produktivitet. Studierna visade att migrän inskränkte de fysiska, psykiska, sociala och emotionella välbefinnandet samt familjen och arbete/skola.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject litteraturstudie
livskvalitet
migrän
omvårdnad
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/14100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics