Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två praktiska exempel

DSpace Repository

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två praktiska exempel

Details

Files for download
Icon
Bilaga till rapporten ...
Overview of item record
Publication Report
Title Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden - Två praktiska exempel
Author Blomé, Gunnar
Date 2010
Swedish abstract
Rapporten innehåller en beskrivning och analys av ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i socialt utsatta bostadsområden. Utgångspunkten har varit att öka förståelsen för olika angreppssätt. I rapporten jämförs relationsförvaltning i Fisksätra, Nacka kommun med traditionell förvaltning i Lindängen, Malmö kommun. Därefter beskrivs och analyseras två strategiska val för några fastigheter i Herrgården på Rosengård, Malmö kommun som innebär (a) stora investeringar eller (b) inga nya investeringar. Rapporten beskriver/analyserar olika företagsindikatorer som hänger ihop med områdets sociala tillstånd för att exemplifiera företagsekonomiska effekter av åtgärder: reparationer vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, renhållning av utemiljön, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt sabotage/generellt sabotage, städning, hantering av störningar, hantering av obetalda hyror, obetalda hyror och vakanser. För att beskriva områdesrelaterade problem omfattar rapporten även samhällsindikationerna: räddningstjänst- och poliskostnader. Resultatet ska i första hand ses som en vägledning för att förstå vilka effekter åtgärder har på intäkts- och kostnadssidan i en lokal områdesförvaltning samt öka förståelsen för olika strategiska vägval. Åtgärder relaterat till bostadsområdenas sociala situation har visat sig vara ekonomiskt lönsam. Relationsförvaltningen har bedömts ge en kostnadsbesparing på 5 procent av drift- och underhållskostnaden per år för Fisksätra och i Herrgården har sociala åtgärder i kombination med fysiska investeringar bedömts ge en besparing på 16 procent av drift och underhållskostnaden per år. Vid optimistiska antaganden om kostnader och intäkter anses områdesåtgärderna i Herrgården vara företagsekonomiskt effektiva i relation till värden som skapas, ägarens ambitioner och andra strategiska vägval. Bostadsföretagens viktiga roll som samhällsbyggnadsaktör har befästs i exemplet Herrgården. Uteblivna åtgärder har resulterat i en beräknad extra samhällskostnad på 10 000 kr per lägenhet/år för att hantera bränder och kriminalitet när området inte fungerar socialt. I exemplet Herrgården har det även visat sig att alternativ (b), inga nya investeringar kan motiveras ur ett kort företagsekonomiskt perspektiv vid stor efterfrågan på bostäder då en ansvarslös ägare kan ha kvar hyresgäster, lyfta ett positivt driftnetto och därmed få hög, snabb avkastning utan att motsvara fastigheternas behov vilket är förödande för bostadsmiljön och på sikt leder till att fastigheterna blir uttjänta. Av de slutsatser som lyfts fram i rapporten är det särskilt viktigt att påpeka följande: för att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser. Därtill måste de fysiska åtgärderna förenas med kontinuerliga sociala insatser med utgångspunkt i det lokala behovet. Nämnvärt att påpeka är att fastighetsägare som inte sköter (normalt för områdets situation) behov av drift- och underhåll, via en tydligare tillämpning av redan befintlig lagstiftning inte bör ha möjlighet att fortsätta på samma sätt. Ofta framställs områdesproblem som svåra att angripa men med företags-ekonomiskt effektiva åtgärder kan en till synes hopplös situation snabbt förändras.
Publisher Boverket
ISBN 978-91-86559-51-9
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Rapporten är en separat bilaga till Boverkets rapport "Socialt hållbar... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics