Musik och blogg i spanskundervisningen - En aktionsstudie på gymnasiet

DSpace Repository

Musik och blogg i spanskundervisningen - En aktionsstudie på gymnasiet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik och blogg i spanskundervisningen - En aktionsstudie på gymnasiet
Author Fredriksson, Sofia ; Årman, Karin
Date 2012
Swedish abstract
I vårt examensarbete undersöker vi användningen av musik som didaktiskt medel i språkundervisningen med hjälp av en blogg, samt hur musiken påverkar språkinlärningen hos gymnasieelever. Vårt syfte är att ta reda på om musiken och bloggen som didaktiska medel kan göra språkundervisningen mer motiverande och lustfylld för ungdomar och på så vis bidra till en fördjupad kunskap inom ämnet. Våra frågeställningar är: • Hur kan musiken bidra till att motivera eleverna att vilja lära sig ett främmande språk? • På vilket sätt kan musiken bidra till elevernas språkinlärning? För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av olika teorier om andraspråksinlärning, samt av sociokulturella teorier. Vid val av metod har vi inspirerats av aktionsforskning. I vår aktionsforskning ingår planering och genomförande av lektioner, observationer i klassrummet samt enkäter med öppna frågor. Vår undersökningsgrupp består av 18 gymnasieelever som under fyra längre lektionstillfällen undervisas av oss i spanska med musiken som didaktiskt medel. Resultatet av vår studie visar att ungdomar har en benägenhet att söka och ta till sig kunskap om undervisningen utgår från deras vardag för då finner de stoffet relevant och meningsfullt. Eleverna är vana vid att lyssna på musik och känner sig hemma med modern teknologi. Att bloggen och musiken tar plats i klassrummet minskar avståndet mellan klassrummet och ungdomarnas vardag vilket i sin tur gör eleverna mer mottagliga för ny kunskap. Musik varierar undervisningen och skapar glädje och trivsel i klassrummet. En trivsam stämning i klassrummet har också visat sig ha en motiverande inverkan på eleverna som då blir mer benägna att ta till sig kunskapen. Många elever ställer kurslitteraturen i relation till musiktexterna och menar att musiken levandegör språket och kopplar det till ett verkligt sammanhang. Vår studie visar även att när flera sinnen tas i bruk så lär man sig bättre. Att kombinera musik och video har visat sig verka ömsesidigt förstärkande för inlärningen då den information som eleven eventuellt missar via hörförståelsen kompenseras av synintrycket och vice versa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
autenticitet
blogg
didaktik
digitala medier
elevinflytande
gymnasieelever
gymnasienivå
hörförståelse
IT
motivation
musik
ordinlärning
samspel
sinnen
språkdidaktik
språkinlärning
prosodi
spanska
språkundervisning
språkutveckling
språk
spanskundervisning
top-down
uttalsträning
variation i undervisning
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/14183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics