Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel?

DSpace Repository

Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel?

Details

Files for download
Icon
Master Thesis Martin ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel?
Author Moberg, Martin
Date 2012
Swedish abstract
En dator till varje elev blir allt vanligare i den svenska skolan. Att alla elever ska ha en egen dator är idag något som politiker, skolledare och lärare tycker är en självklarhet. Argumenten för detta har sin grund i politik på EU nivå men vi finner även starka teknikdeterministiska, ekonomiska och pedagogiska skäl till att alla elever ska ha en egen dator i skolan. Men är det alltid bra med datorn i undervisningen? Lärare och rapporter vittnar om att datorn ofta används till något helt annat än till skolarbete som exempelvis Twitter, Facebook, Youtube eller olika former av datorspel. På senare tid har framförallt facebook målats upp som ett stort distraktionsmoment i TV och tidningar. I denna uppsats undersöks elevernas attityder och tankar kring datorn som distraktionsmoment i skolan. Upplever eleverna datorn med dess multimediala innehåll och internet, som en distraktion i undervisningen, i så fall hur? Vidare undersöks även hur eleverna tycker att undervisningen bör utformas på ett sätt så att distraktion undviks. Denna uppsats utgår från elevernas egna tankar och upplevelser kring dessa frågeställningar. Kvalitativa intervjuer har genomförts med en grupp av elever som påvisar att datorn kan vara ett distraktionsmoment för eleverna men att de överlag anser att detta inte är något större problem för deras lärande eller betyg. Eleverna kan dock inte konkret svara på om datorn har förbättrat deras faktiska resultat. Forskning inom området påvisar en kluven bild där det skiljer sig mellan olika forskare och skolor eftersom man inte kan påvisa med säkerhet att datorn är positiv för elevernas resultat. Vissa forskare menar att eleverna kan hantera det nya multimediala bruset medans andra menar att detta är en omöjlighet. Många elever i undersökningen tycker att datorn är ett effektivt och bra verktyg som de inte vill vara utan. Eleverna menar vidare att datorn bör användas på ett interaktivt, kreativt och skapande sätt i undervisningen. Samliga elever i undersökningen är dock överens om att datorn är ett positivt inslag i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject dator
distraktion
facebook
Handle http://hdl.handle.net/2043/14185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics