Svenskt bistånd som ett biopolitiskt verktyg: En teoribekräftande diskursanalys av strategirapporter från biståndsorganet Sida

DSpace Repository

Svenskt bistånd som ett biopolitiskt verktyg: En teoribekräftande diskursanalys av strategirapporter från biståndsorganet Sida

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Svenskt bistånd som ett biopolitiskt verktyg: En teoribekräftande diskursanalys av strategirapporter från biståndsorganet Sida
Author Fredenman, Ljubomir Love
Date 2012
English abstract
This one-year master’s thesis is a theory-confirming case-study on strategy reports from the Swedish humanitarian aid organization Sida. Its aim is to test Professor Mark Duffield’s theory, which suggests that humanitarian aid is a biopolitical instrument that is used by Western liberal nations in order to contain and control populations in the under-developed world. The theoretical framework is built on Duffield’s nine theoretical statements that are also used as analysis instruments in this study. The method that is used is discourse analysis and it has worked well together with the theoretical tools that are used for the analysis. The main finding is that Sida in its practice is acting as the biopolitical instrument in such way that Duffield suggests. His theorizations are hence considered to be confirmed. My analysis shows that there are gaps between Sida’s strategy plans that are conducted in order to democratize the peoples of the under-developed countries, and the under-developed people’s own will to be represented as subjects to the Western World’s dominance and educative trusteeships. Keywords: Biopolitics, development, discourse, humanitarian aid, liberalism, security
Swedish abstract
Denna magisteruppsats bekräftar Mark Duffields teori om att liberala länder från västvärlden använder humanitärt bistånd som ett biopolitiskt verktyg. Detta gör de i syfte att kapsla in och kontrollera överflödsbefolkningar i den underutvecklade världen så att de inte kan utgöra ett hot mot den egna säkerheten. Uppsatsen är en teoribekräftande fallstudie som med analysdiskurs som metod undersöker Sidas egna strategirapporter på tio afrikanska länder, vilka är mottagare av det svenska biståndet. Studiens teoretiska ramverk bygger på nio begreppsdefinitioner, vilka även ligger till grund för Duffields egen forskning på det studerade fenomenet. Tillsammans med diskursanalysen bildar detta teoretiska ramverk ett kraftfullt analysinstrument som har fungerat väl i analysen av Sidas strategirapporter, vilka utgör studiens empiriska urval. Förutom att bekräfta Duffields teori, synliggörs även diskrepansen mellan Sidas implementeringar av demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet; och biståndsberoende befolkningarnas ovilja att adoptera värderingar som dikteras av andra än dem själva och som positionerar dem som subjekt åt västvärldens uppfostrande förmyndarskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Biopolitik
Diskurs
Humanitärt bistånd
Liberalism
Säkerhet
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics