Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

DSpace Repository

Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

Details

Files for download
Icon
Programbok
Overview of item record
Publication Conference other
Title Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska
Author Bengtsson, Mariette
Editor Bengtsson, Mariette ; Wann-Hansson, Christine
Date 2011
Swedish abstract
En portfolio är inte bara en samling alster utan är också en lär-, kommunikationsoch utvärderingsstrategi för att spegla studentens utveckling under utbildningstiden för att säkerställa att lärandemålen uppfylls. Portfoliouppgifter baserade på kursplanens lärandemål skall underlätta för studenten att nå målen med aktuell kurs och utbildning (Biggs & Tang, 1998; Ellmin & Ellmin, 2003). Intentionen med portfoliometodiken är att skapa ett helhetsperspektiv över studentens utveckling och ska vara ett hjälpmedel för både läraren och studenten att på ett strukturerat sätt dokumentera, kommunicera och skapa forum som främjar ett optimalt lärande. Studenten skall se sin utveckling och lärandeprocess under hela utbildningen och inte bara i en enstaka kurs. När utbildningen är klar har studenten en portfolio som visar på den egna utvecklingen och kompetensen som färdig sjuksköterska. Portfoliometodiken ska stimulera till ökat ansvarstagande och genom att formulera egna mål kan studenten öka medvetenheten hos sig själv och belysa de områden som behöver utvecklas (Gannon et al, 2001). Studenter har under sin utbildning behov av olika former av stöd och portfoliometodiken kan möjliggöra att studenten får det stöd som behövs genom att studenten belyser sina speciella behov. I utvecklings- och bedömningssamtalen vars summativa och reflekterande dokumentation kan ingå i portfolion, skall studenten vara en aktiv samtalspartner och genom att leda samtalet får studenten också ett större ansvar för sitt eget lärande (Ellmin & Ellmin, 2003; Van Tartwijk & Driessen, 2009). Portfoliometodiken stimulerar också till reflektion då studenten tittar tillbaka på och analyserar sina tidigare genomförda uppgifter och upplevelser från såväl teoretiska som praktiska moment (Van Tartwijk & Driessen, 2009). På sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskolan finns metodiken till viss del implementerad sedan vårterminen 2010. Implementeringen fokuserades initialt på hur portfoliometodiken ska användas i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) men finns nu även i andra kurser. Denna process har varit komplicerad men utmanande då flera hundra handledare men också många lärare varje termin blir involverade i denna pedagogik (FoU-rapport 2, 2011, http://hdl.handle.net/2043/11938).
Publisher Akademiskt lärarskap (AKL), Malmö högskola
Host/Issue Erfarenhet vs. forskning : hur utvecklas vi som högskolelärare?;
Series/Issue Skriftserie / Akademiskt lärarskap;1
ISBN 978-91-980036-0-4
Pages 58-59
Language swe (iso)
Subject portfolio
reflektion
lärandeverktyg
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note Erfarenheter vs Forskning. Hur utvecklas vi som högskolelärare Katrine... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/14277 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics