Åldersblandade eller åldersindelade barngrupper i förskolan? - En studie om motiv bakom barngruppskonstellationer

DSpace Repository

Åldersblandade eller åldersindelade barngrupper i förskolan? - En studie om motiv bakom barngruppskonstellationer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åldersblandade eller åldersindelade barngrupper i förskolan? - En studie om motiv bakom barngruppskonstellationer
Author Persson, Nina
Date 2012
Swedish abstract
Persson, Nina (2012). Åldersblandade eller åldersindelade barngrupper i förskolan? – En studie om motiv bakom barngruppskonstellationer. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola.Examensarbetet belyser motiv som ligger bakom de två olika barngruppskonstellationerna, åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan. Syftet med undersökningen är dels att undersöka vilka motiv som ligger till grund för valet av de olika barngruppskonstellationerna, dels att undersöka vilka möjligheter och hinder som kan uppstå i respektive gruppkonstellation, samt undersöka vem som har inflytande över vilken barngruppskonstellation det ska vara. Jag vill undersöka vem som har inflytande över hur barngruppskonstellationen ska se ut eftersom jag är intresserad av att se om det finns ett samband mellan detta inflytande och vilka motiv som ligger bakom den valda gruppkonstellationen. Studien grundar sig på följande frågeställningar: Har förskollärare/rektorer några motiv till att ha valt åldersindelade respektive åldersblandade avdelningar? – Om de har det, i så fall vilka? Vem har inflytande över hur barngruppskonstellationen ska se ut och varför? Vilka fördelar och nackdelar upplever förskollärare/rektorer/föräldrar med de olika barngruppskonstellationerna? Både kvalitativ och kvantitativ metod har använts för att kunna få frågorna besvarade. Urvalsgruppen består av både förskollärare, rektor och föräldrar. Resultatet visar att det finns olika motiv som ligger till grund för valet av barngruppskonstellation och dessa motiv har att göra med barns utveckling och lärande. De motiv som anges är t.ex. lekkamrater, material och aktiviteter. Det framkommer också att det är rektorerna som beslutat hur barngruppskonstellationen ska se ut, vilket innebär att vare sig arbetslagen eller föräldrar har haft inflytande där.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Barns utveckling, förskola, åldersblandat, åldershomogent, åldersindelat, åldersintegrerat.
Handle http://hdl.handle.net/2043/14422 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics