Den fiktiva läraren en kvalitativ studie om gestaltningen av lärare i svensk barn- och ungdomsfilm

DSpace Repository

Den fiktiva läraren en kvalitativ studie om gestaltningen av lärare i svensk barn- och ungdomsfilm

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fiktiva läraren en kvalitativ studie om gestaltningen av lärare i svensk barn- och ungdomsfilm
Author Johansson, Mathilda
Date 2012
Swedish abstract
I detta examensarbete har jag undersökt gestaltningen av lärare i samtida svensk barn- och ungdomsfilm. Lärarkaraktärerna i fyra utvalda svenska filmer har analyserats utifrån i synnerhet ett genus- och didaktiskt perspektiv. Syftet är att få fördjupad förståelse för hur karaktären lärare, hur lärarrollen och hur undervisningssituationen framställs i dessa fyra filmer. De frågeställningar jag utgått från är: Hur karaktäriseras lärarna och hur framställs lärarrollen i de utvalda filmerna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan lärarkaraktärerna och lärarrollen i de utvalda filmerna? samt På vilket sätt uttrycks lärarkaraktärernas undervisningssituationer och vilka likheter och skillnader framträder gällande dessa i de utvalda filmerna? De mänskliga erfarenheterna har en avgörande betydelse vid utövandet av ett yrke, likt läraryrket.1 På så sätt menar jag att detta examenarbetets yrkesrelevans kan förklaras. Mötet med de fiktiva lärarkaraktärerna ger mig, andra lärarstuderande samt verksamma lärare en möjlighet till att reflektera kring lärarrollen. Resultatet av mitt analysarbete kan sammanfattas som en komplex och mångtydig bild av lärarens inre och yttre egenskaper samt lärarrollen. Gestaltningen av lärarkaraktärerna bekräftas i stort av vad tidigare forskning kommit fram till. I de utvalda filmerna framkommer den relationsorienterade läraren, dvs. den mjuka läraren, kompisläraren, illuminatören, hönsmamman och storpappan, den auktoritära och hårda läraren, den humoristiska och ironiska läraren, men framförallt den komplexa läraren. 2 Vad gäller lärarkaraktären utifrån ett genusperspektiv framträder dels lärare som bekräftar ett könsstereotypt tankesätt, dels de som gör försök till att, i likhet med vad som förtydligas i läroplanen, verka för att flickor och pojkar ska behandlas lika oavsett vilket kön de tillhör.3 Undervisningssituationen i filmerna präglas både av förmedlingspedagogisk- och av elevorienterad undervisning. Kommunikationssituationen mellan elev och lärare visar ett ifrågasättande av läraren, men även på lärare som anser att han eller hon har tolkningsföreträde. Nyckelord: didaktik, genusperspektiv, könsstereotyp, lärarroll, lärarkaraktärer på film, undervisningssituation
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject didaktik
genusperspektiv
lärarroll
lärarkaraktärer på film
könsstereotyp
undervisningssituation
Handle http://hdl.handle.net/2043/14434 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics