Hur elevers attityd till matematiken för-håller sig i skolår 2, 4 och 6 samt om de skiljer sig åt?

DSpace Repository

Hur elevers attityd till matematiken för-håller sig i skolår 2, 4 och 6 samt om de skiljer sig åt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur elevers attityd till matematiken för-håller sig i skolår 2, 4 och 6 samt om de skiljer sig åt?
Author Rasmussen, Nathalie ; Svensson, Viktor
Date 2012
Swedish abstract
Målet med vårt examensarbete var att ta reda på vad elever i grundskolans tidigare år har för attityd till matematik. Vi ville även veta varför och hur attityden förändras, om den förändras genom åren. Som bakgrund till undersökningen har vi använt oss av litte-ratur som handlar om elevers attityd och motivation till matematik. För att ta reda på vår problemställning besökte vi två olika skolor i södra Sverige där vi gjorde observationer och eleverna fick besvara enkäter. När vi sedan sammanställde resultaten och analyse-rade dem jämförde vi de svaren vi fått in genom våra enkäter med det vi såg när vi ob-serverade, samt de teorier vi använt oss av. Resultatet vi fick visade att elevers attityd och intresse för matematiken minskar både från skolår 2 till 4 och skolår 4 till 6. Det kan finnas flera olika anledningar till detta. Men en viktig del för att förhindra det är att som lärare vara flexibel i sin undervisning och vara noggrann med svårighetsgraden på uppgifter man ger eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
attitude
mathematic
flexible
Handle http://hdl.handle.net/2043/14596 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics