Stress, coping och hälsa under kvinnliga chefers och specialisters karriärer

DSpace Repository

Stress, coping och hälsa under kvinnliga chefers och specialisters karriärer

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Stress, coping och hälsa under kvinnliga chefers och specialisters karriärer
Author Muhonen, Tuija
Date 2012
English abstract
The aim of this follow-up study was to investigate stress and coping related both to work and to work-family interface amongst 38 female managers and profes-sionals during their careers. The participants were also asked to report the status of their health during the 11 years that had elapsed since the original study. The results showed that the stressors could be categorized in five main themes: high workload, problems with relations at work, changeability – demands for flexibil-ity, threats and other difficulties at work and problems with combining career and family. This was in line with the results from the previous study even though the rate of changeability in organizations had increased and generated higher demands regarding flexibility and continuous development. When it comes to health, about one fourth of the women did not have any health problems, whereas the rest of the participants reported different symptoms and some had been diagnosed as suffering from the burn-out syndrome. Those participants who were in good health used strategies like seeking and receiving social support at work and setting boundaries between work and private life. The results indicate that there is need for further research when it comes to the role of social support at work for professional women’s health.
Swedish abstract
I denna uppföljningsstudie undersöktes stressfaktorer i arbete samt mellan arbete och privatliv som 38 kvinnliga chefer och specialister hade upplevt under sina yrkeskarriärer. Vidare studerades de strategier deltagarna hade använt för att han-tera de olika stressorerna samt eventuella hälsoproblem som uppkommit under 11 årsperioden mellan undersökningstillfällen. Resultaten visade att de största stress-faktorerna rymdes under fem övergripande teman: hög arbetsbelastning, arbetsre-laterade relationsproblem, förändringar – krav på flexibilitet, risker och svårigheter i arbetet samt problem med att förena arbete och privatliv. Detta var i linje med resultaten från det första tillfället, även om förändringstakten inom de olika branscherna hade ökat och därmed kraven på att individen skulle vara flexibel och aktivt följa med utvecklingen. Ungefär en fjärdedel av de intervjuade hade varit friska hela tiden, sex kvinnor hade blivit eller varit nära att bli utbrända, medan resten (23) hade olika symtom. När det gäller coping och hälsa visade det sig att de kvinnor som hade god hälsa hade löst arbetsrelaterade problem tillsammans med andra, de hade sökt och fått stöd från olika specialister eller i sina profession-ella nätverk. Att försöka dra en gräns mellan arbete och privatliv verkade också vara en hälsosam copingstrategi. Resultaten tyder på att det behövs ytterligare forskning vad gäller betydelsen av socialt stöd i arbete för kvinnors hälsa i be-slutsfattande positioner.
Link http://www.amm.se/aoh... (external link to publication)
Publisher Göteborgs universitet
Host/Issue Arbete och hälsa;46
Volume 5
ISSN 0346-7821
Language swe (iso)
Subject stress, coping,hälsa
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics