Förskolepedagogers arbete för att skapa nyfikenhet för litteratur- Preschool teacher's work to create curiosity for literature

DSpace Repository

Förskolepedagogers arbete för att skapa nyfikenhet för litteratur- Preschool teacher's work to create curiosity for literature

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolepedagogers arbete för att skapa nyfikenhet för litteratur- Preschool teacher's work to create curiosity for literature
Author Arvidsson, Anders ; Persson, Sofia
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att se på vilket sätt pedagoger arbetar för att inbjuda barn till ett nyfiket upptäckande kring litteratur. För att ta reda på detta har vi utgått ifrån dessa fyra frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna för att kommunicera litteratur med barnen? På vilka sätt försöker pedagogerna skapa en bokmiljö som inspirerar barnens nyfikenhet för att titta i/läsa böcker? Hur ser tillgången till böcker ut på förskolan för barnen? – finns det likheter och/eller skillnader mellan småbarns- eller syskonavdelningarna? Varför ser bokvalen ut som de gör på förskolan? Detta vill vi styrka med teorier från bl.a. Sommers (2007) kring vuxnas syn på barn, och Maltén (2008) kring hur pedagogerna kommunicerar litteratur med barn och barns tillgång till litteratur. Vi har även använt oss av Locks (1916) teori kring begreppet nyfikenhet. För att kunna studera på vilket sätt pedagogerna arbetar har vi intervjuat pedagoger samt genomfört observationer av deras arbete i barngruppen. Resultatet är att alla pedagoger anser att litteraturen är en viktig del i den pedagogiska vardagen. Deras arbete kring litteraturen skiljer sig dock åt från varandra. Slutsatsen är att pedagogernas syn på litteratur och deras syn på barnet påverkar deras arbetsätt när de kommer till litteratur.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Bokmiljö, Bokval,Kommunikation,Nyfikenhet och Tillgång
Handle http://hdl.handle.net/2043/14910 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics