”Jag skulle vara kingen i skolan” - En kvalitativ undersökning av elevers åsikter kring elevinflytande och ordning i skolan

DSpace Repository

”Jag skulle vara kingen i skolan” - En kvalitativ undersökning av elevers åsikter kring elevinflytande och ordning i skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag skulle vara kingen i skolan” - En kvalitativ undersökning av elevers åsikter kring elevinflytande och ordning i skolan
Author Holmgren, Jasmine ; Samevall, Anna
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att få syn på elevinflytandets eventuella betydelse för arbetsro och ordning i klassrummet utifrån tio elevers subjektiva upplevelser kring elevinflytande och ordning. Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande med teorier av bland andra John Dewey, Olga Dysthe, Gunvor Selberg och Christer Stensmo. För att få en inblick i elevernas subjektiva upplevelser och erfarenheter har en kvalitativ metod använts i form av halvstrukturerade intervjuer för att samla in empiri till studien. Vi har tolkat elevernas utsagor som att det både finns ordningsproblem i deras klassrum samt brist på elevinflytande i undervisningens innehåll. Vi har också uppmärksammat och påpekat att följden av det kan vara att eleverna tar mindre ansvar, tappar tilltron på sin egen förmåga och inte blir motiverade att delta i undervisningen. Vår slutsats är att elevinflytande i undervisningen är ett viktigt verktyg för att uppnå arbetsro och ordning i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject arbetsro
elevinflytande
elevperspektiv
ordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14957 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics