Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik

DSpace Repository

Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Föräldraskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2011
Swedish abstract
Studien syftar till att beskriva och prövande diskutera föräldraskap i en förtätad dokumentations- och bedömningspraktik, med fokus på relationen hem-skola i Sverige. Med förtätad avses en intensifiering där elektronisk dokumentation kopplas till icke-elektronisk dokumentation och bedömning i skola och förskola. Forskningen baseras på fältarbete online. Urvalet består av två internetmiljöer för föräldrar och familjeliv. I dessa miljöer har det varit möjligt för föräldrar att själva ta upp samtalstrådar om dokumentations- och bedömningspraktik. Studien koncentreras till samtalstrådar rörande IUP, utveck¬lings¬¬samtal och standardiserade observations¬material, totalt ca 120 sidor. Resultatdelen består av en prövande diskussion där fyra dimensioner av föräldraskap tonar fram i en flerdimensionell gränspraktik. I gränspraktiken framträder policyrelaterade, marknads¬orienterade, evidensrelaterade, och civilt erfarenhets¬-baserade dimensioner av föräldraskap.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/pfs/index... (external link to publication)
Publisher Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;4
Volume 16
ISSN 1401-6788
Pages 267–283
Language swe (iso)
Subject bedömning
civil
dokumentation
evidens
föräldraskap
marknad
policy
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14984 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics