Teknik i förskolan - Förskollärare om teknik i förskola

DSpace Repository

Teknik i förskolan - Förskollärare om teknik i förskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknik i förskolan - Förskollärare om teknik i förskola
Author Johnsson, Anna
Date 2013
English abstract
In this thesis, I wanted to study teachers' views on technology in preschool. The technology needs to be highlighted and made visible in everyday life in order to create a basic understanding of what learning technology involves. The purpose of this study was to investigate the awareness that professional educators in preschool has been the subject technology and how teachers' content-related skills can influence their direction in relation to children's learning and the curriculum for preschool. What, how and why they work with technology in preschool? This study focuses on preschool work with curriculum content aspects of technology. Using qualitative interviews and processing the respondents' argument, it emerged that most perceived technology in preschool as difficult and complicated. This means that it showed a relatively high degree of uncertainty and ignorance to the performance of technology in business. All of the respondents felt that they needed training, materials and more competence in the subject technology to provide kids with an educational technology teaching. Technology has not been very up lifting in preschool. Technology has always had a place in the preschool curriculum, but it was not until 2010 when the pre-school curriculum revised as technology topic raised. With this study, I would raise teachers' awareness and understanding of technology in preschool. I wish that more teachers should have a greater interest in the technology so that it is visible more on preschools around the country. Technology is our future.
Swedish abstract
I detta examensarbete ville jag studera pedagogernas syn på teknik i förskolan. Tekniken behöver belysas och synliggöras i vardagen för att kunna skapa en grundförståelse för vad lärandet av teknik innebär. Syftet med denna studie var att undersöka vilken medvetenhet som yrkesverksamma pedagoger i förskolan har i teknikämnet och på vilket sätt pedagogernas innehållsmässiga kompetens kan påverka deras uppdrag i förhållande till barns lärande samt till läroplanen för förskolan. Vad, hur och varför arbetar man med teknik i förskolan? Denna studie fokuserar på förskolans arbete med läroplanens innehållsaspekter om teknik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och bearbetning av respondenternas resonemang framkom det att flertalet uppfattade teknik i förskolan som svårt och komplicerat. Med det menas att det framkom en relativt stor osäkerhet samt okunskap inför utförandet av teknik i verksamheten. Samtliga respondenter ansåg att de behövde utbildningar, material och mer kompetens i teknikämnet för att kunna erbjuda barnen en lärorik teknikundervisning. Teknik har inte varit särskilt framlyft i förskolans verksamhet. Teknik har alltid haft en plats i förskolans läroplan men det var först 2010 när läroplanen för förskolan reviderade som teknikämnet lyftes. Med denna studie vill jag öka pedagogers medvetande och förståelse för teknik i förskolan. Jag vill att fler pedagoger ska få ett större intresse för tekniken så att det synliggörs mer på förskolor runt om i landet. Teknik är vår framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Teknik
Förskola
Pedagog
Medvetenhet
Läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/14988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics