Samlingen ur barnets perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingen ur barnets perspektiv
Author Wall, Jens
Date 2013
Swedish abstract
Denna studie handlar om samlingar och barnens möjlighet till inflytande och har barnens egna perspektiv som utgångspunkt. Syftet med studien var att försöka komma åt barnens egna tankar och synpunkter på den ofta traditionsbaserade aktiviteten samling. Frågeställningarna jag använt mig av för att uppnå studiens syfte lyder som följande: Vad har barn för uppfattningar om samlingar? Vad anser barnen att de har för inflytande över samlingarnas utformning och innehåll? Metoden som användes för att få fram resultatet var gruppintervjuer med barnen. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av relevant teori och tidigare forskning om bland annat barns perspektiv och barns inflytande. Studiens utfall pekar på att barnen har en övergripande negativ inställning till samlingar och att möjligheten till inflytande, enligt barnen, förefaller i stort sätt obefintlig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
förskola
inflytande
samlingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/15007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics