Det venösa blodprovet. En observationsstudie om sjuksköterskors följsamhet till Vårdhandbokens riktlinjer.

DSpace Repository

Det venösa blodprovet. En observationsstudie om sjuksköterskors följsamhet till Vårdhandbokens riktlinjer.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det venösa blodprovet. En observationsstudie om sjuksköterskors följsamhet till Vårdhandbokens riktlinjer.
Author Bondeson, Kristin ; Lindén, Emma
Date 2013
English abstract
Each year a large number of deaths occur due to medical mistakes and wrong decisions within the healthcare system. Since blood- and other laboratory tests are essential methods to diagnose patients it is very important that these test are performed correctly. The Handbook for healthcare´s main goal is to reach out to medical staff to set guidelines and useful tools for example venous blood sampling. The aim of this study was to investigate if nurses follow the guidelines for venous blood sampling. A structured observational study was conducted in a large hospital in south of Sweden. The observations followed an observation checklist which was based on the guidelines. A total of 12 nurses were observed at 32 blood tests. Eight blood samples were canceled and the remaining 24 blood tests showed that the nurses had a relatively good adherence towards the Handbook for healthcare´s guidelines. This was particularly evident in the use of plastic gloves, control of patient identity, skin disinfection of the insertion site and to provide information to the patient. Despite the good adherence toward the guidelines there were deficiencies in other elements, such as the nurses kept the tourniquet on too long, used test tubes in the wrong order and did not turn the tubes properly after the blood sample. The results suggest a need for increased awareness among nurses about why and how certain tasks should be performed. The increased awareness could reduce pre- analytical errors and improve patient care.
Swedish abstract
Inom vården sker det varje år dödsfall till följd av medicinska misstag och felaktiga beslut. Blodanalyser och andra laboratorietester är en viktig och vanlig metod för att i ett tidigt stadium kunna diagnostisera patienter. För att minimera fel och säkra kvalitén på analyserna är det viktigt att provtagningen utförs korrekt. Vårdhandboken riktar sig till yrkesutövande vårdpersonal och anger tydliga riktlinjer och användbara verktyg för hur provtagningen bäst ska utföras. Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskor följer Vårdhandbokens riktlinjer för venös blodprovstagning. En strukturerad observationsstudie genomfördes på ett större sjukhus i södra Sverige. Observationerna följde ett observationsschema som utgick från Vårdhandbokens riktlinjer för venös blodprovstagning. Totalt observerades 12 sjuksköterskor vid 32 blodprovstagningar. Åtta stycken blodprovstagningar avbröts och de resterande 24 blodprovstagningarna visade att sjuksköterskorna hade en förhållandevis bra följsamhet till Vårdhandbokens riktlinjer. Detta var extra tydligt vid användandet av handskar, kontroll av patienternas identitet, huddesinficering av instickstället och med att ge information till patienten. Trots den goda följsamheten fanns det tydliga brister vid en del andra moment. Sjuksköterskorna hade stasen på för länge, använde provrören i fel ordning och vände rören inkorrekt efter blodprovet. Resultatet tyder på att det behövs en ökad medvetenhet bland sjuksköterskorna om varför vissa moment bör utföras. Detta för att minska de preanalytiska felen och på sikt förbättra omvårdnaden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Preanalytiska fel
riktlinjer
sjuksköterskor
venöst blodprov
Vårdhandboken
Handle http://hdl.handle.net/2043/15025 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics