”Det är väl kanske inte okej att du ska bli lastbilschaufför” - Om att hjälpa elever att inte begränsas av sin klassbakgrund vid studie- och yrkesval

DSpace Repository

”Det är väl kanske inte okej att du ska bli lastbilschaufför” - Om att hjälpa elever att inte begränsas av sin klassbakgrund vid studie- och yrkesval

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Det är väl kanske inte okej att du ska bli lastbilschaufför” - Om att hjälpa elever att inte begränsas av sin klassbakgrund vid studie- och yrkesval
Author Iversen, Hanna-Maria ; Källman, Hanna
Date 2013
Swedish abstract
En av grundskolans uppgifter är att bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av den egna klassbakgrunden. Därmed läggs ett stort ansvar på skolan, och indirekt ett ansvar på studie- och yrkesvägledarna. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på grundskolan hjälper elever att inte begränsas av sin klassbakgrund vid studie- och yrkesval, samt att analysera huruvida detta arbetssätt utmanar eller reproducerar rådande klasstrukturer. För att få svar på detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare som arbetar på skolor som skiljer sig åt vad gäller elevernas föräldrars utbildningsnivå. Analysen bygger Hodkinson och Sparkes careershipteoris begrepp kapital, habitus, handlingshorisont och pragmatisk rationalitet. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna försöker arbeta med att öka elevernas kunskap om sin kontext, öka deras mottaglighet för nya yrken, ge dem kunskap om omvärlden samt ökat självförtroende och självkänsla. Studie- och yrkesvägledarna arbetar alla med någon av dessa saker men de uttrycker att de hade velat arbeta med fler delar om de hade haft mer resurser. Resultatet visar även att en del av dessa insatser riskerar att leda till att rådande klasstrukturer reproduceras. Här har särskilt studie- och yrkesvägledarna på skolor där elevernas föräldrar har låg utbildningsnivå en stor utmaning i att kompensera eleverna för deras brist på kapital.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesval
klassbakgrund
vidga perspektiv
handlingshorisont
careership
Handle http://hdl.handle.net/2043/15040 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics