"Rätt man på rätt plats" - En kvalitativ studie om hur upplevd arbetstillfredsställelse påverkas av vägen till arbete

DSpace Repository

"Rätt man på rätt plats" - En kvalitativ studie om hur upplevd arbetstillfredsställelse påverkas av vägen till arbete

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Rätt man på rätt plats" - En kvalitativ studie om hur upplevd arbetstillfredsställelse påverkas av vägen till arbete
Author Jönsson, Fredrik ; Eves, Sofia
Date 2013
Swedish abstract
Tidigare forskning har belyst fördelarna med att individer känner hög tillfredsställelse i sitt arbete. Detta innebär att både individ, företag och samhället i stort har något att vinna på att individen känner hög tillfredsställelse med sitt arbete. Syftet med detta examensarbete är att undersöka unga vuxnas lönearbetares känsla av tillfredställelse i sin yrkesroll och att sedan utifrån våra informanters karriärberättelser försöka att hitta orsaker och samband mellan känslan av tillfredställelse och vägen till arbete. Vi har använt oss av tidigare forskning och teorier om tillfredsställelse och beslutsfattande för att tolka och koda vårt empiriska material. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta informanter som är i åldern 25-35 år och som har en tillsvidareanställning. Resultatet av vår studie visar på att informanternas känsla av tillfredsställelse stämmer väl in på befintliga teorier om motivation och tillfredsställelse samt att informanternas väg till arbete går att tolkas utifrån teorier om beslutsfattande. Det framgick under vår studie att det finns ett samband mellan känslan av tillfredsställelse och vägen till arbete. De informanter som haft relevant utbildning inom det valda yrkesområdet kände sig mer tillfredsställda än dem som inte hade det. Informanter som befann sig på en arbetsplats där de hade en möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll kände också i större utsträckning tillfredsställelse än de övriga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Arbete
Arbetstillfredsställelse
Karriärval
Motivation
Careership
Handle http://hdl.handle.net/2043/15062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics