Fem pedagoger tänker till om uppdraget med åtgärdsprogram Five teachers’thoughts about the assignment action programme

DSpace Repository

Fem pedagoger tänker till om uppdraget med åtgärdsprogram Five teachers’thoughts about the assignment action programme

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem pedagoger tänker till om uppdraget med åtgärdsprogram Five teachers’thoughts about the assignment action programme
Author Allard, Elin ; Bergquist, Carolin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur en grupp pedagoger uttryckte sig om åtgärdsprogram samt att titta på samspelet mellan elev, vårdnadshavare och pedagog i detta sammanhang. Frågeställningarna syftade till att klargöra hur pedagogernas uttryckssätt kunde tolkas samt hur de olika parterna förhöll sig till varandra. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem pedagoger från olika skolor, med olika bakgrunder. Empirin kopplades samman med styrdokument och problematiserades vidare med hjälp av teorietiska perspektiv. De mest frekvent förekommande var Daniel Stern – Det kompetenta barnet, Lev Vygotskij – Den proximala utvecklingszonen samt Pierre Bourdieu – Habitus. Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som syftar till att stötta och handleda en elev i behov av särskilt stöd. Det gemensamma för pedagogerna är deras tro på det kompetenta barnet. Utgångspunkten i arbetet var individen, dess bakgrund, förutsättningar, erfarenheter och kunskaper. Det gäller att bygga på vad individen redan kan, dess styrkor. Hela processen ska ske i samråd och samspel med både hemmet och eleven själv. De ska få möjlighet till inflytande och ansvar över innehållet i ett åtgärdsprogram. Det är ett samarbete där den ena delen inte kan existera utan den andre! Studien har även resulterat i det skriftliga dokumentets dolda syfte. Pedagogerna uttryckte att det fanns skilda syften för eleven, föräldern, skolan samt för dem själva. Pedagogerna såg ingen användning av själva dokumentet utan mer en underförstådd tanke, som en säkerhet inför framtiden.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Dokumentation
elev i behov av särskilt stöd
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/15075 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics