Naturvetenskap i förskolan - En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan - En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen

Details

Files for download
Icon
Naturvetenskap i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i förskolan - En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen
Author Pater, Daniella
Date 2012
Swedish abstract
Läroplan för förskolan Lpfö 98 (skolverket, 2011) har reviderats 2010 och ett av de förtydliganden som gjorts berör strävansmålen för naturvetenskap. Läroplanen skriver fram att barn har ett naturligt intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. Detta intresse och denna nyfikenhet behöver tillvaratas av förskollärarna för att barnen bland annat ska utveckla ett engagemang för naturvetenskap, och få tillgång till den kunskap som här erbjuds. Vidare är det av vikt att barnen i förskolan omges av förskollärare med positiva attityder till naturvetenskap, som uppmuntrar till nyfikenhet och kreativitet (Utbildningsdepartementet, 2010) Med avstamp i det ovannämnda avseende läroplanen har jag gjort en kvalitativ intervjustudie med förskollärare vid fyra förskolor. Syftet med detta var att ta reda på hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen. För att besvara studiens syfte använde jag mig av följande frågeställningar: Vilken syn har förskollärarna på barns lärande och sin egen roll i denna process? Hur integreras naturvetenskapen i den dagliga verksamheten? Vilka faktorer kan utgöra hinder för ett naturvetenskapligt arbetssätt? Den empiri som samlades in har analyserats med hjälp av teorier och tidigare forskning. Resultatet visade att förskollärarnas förhållningssätt och de metoder de väljer att använda sig av har betydelse för barnens utveckling av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen. De intervjuade förskollärarna använder sig bland annat av experiment, tematiskt arbete och projekt samt utgår både från barnens intressen och riktar deras uppmärksamhet mot sådant de behöver upptäcka. Brist på tid och lite personal är exempel på faktorer som kan hindra det naturvetenskapliga arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola, Förskollärare, Lärande, Naturvetenskap, NO
Handle http://hdl.handle.net/2043/15104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics