ATTITYDER AV BETYDELSE EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS OCH NYEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL ÄLDRE

DSpace Repository

ATTITYDER AV BETYDELSE EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS OCH NYEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL ÄLDRE

Details

Files for download
Icon
ATTITYDER AV BETYDELSE ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATTITYDER AV BETYDELSE EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS OCH NYEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL ÄLDRE
Author Holgersson, Pamela ; Kolak, Mia
Date 2013
English abstract
Background: The number of elderly in Sweden is increasing. There is a tendency in modern society to generalize and consider older people as a homogeneous group rather than as individuals. This in turn can lead to negative attitudes towards older people. A collective name for the negative attitudes is the concept of ageism and that includes the fact that older people may be treated with no respect because of their age. Purpose: The aim is to examine the factors that affect nursing students and newly graduated nurses’ attitudes to older patients and to work with them. Method: A literature review has been conducted in which twelve articles from ten different countries have been reviewed. Results: Nursing students and newly registered nurses’ attitudes towards older people is affected by: gender, age, education, support during clinical training, previous experience and interest in working with older people. Conclusion: Ageing, physiological and pathological, maybe needs to be developed and attitudes towards older people maybe needs to be discussed during nursing education in an attempt to elucidate, modify or improve attitudes towards older people. Students’ attitudes can tentatively be followed up with a study at the beginning and at the end of nursing education.
Swedish abstract
Bakgrund: Antalet äldre i Sverige ökar. Det finns en tendens i dagens samhälle att generalisera och betrakta äldre människor som en homogen grupp istället för som individer. Detta kan i sin tur leda till negativa attityder mot äldre. Ett samlingsnamn för de negativa attityderna är begreppet ålderism som inkluderar det faktum att äldre människor kan komma att behandlas utan respekt på grund av sin ålder. Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors attityder till äldre patienter och till att arbeta med dem. Metod: En litteraturstudie har utförts där tolv artiklar från tio olika länder har granskats. Resultat: Sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors attityder till äldre påverkas av: genus, ålder, utbildning, stöd under klinisk träning, tidigare erfarenhet och intresse av att arbeta med äldre. Konklusion: Ålderdom, fysiologiskt och patologiskt, kan behöva utvecklas och attityder till äldre behöver diskuteras under sjuksköterskeutbildningen i ett försök att belysa, förändra alternativt förbättra attityder mot äldre. Studenternas attityder kan förslagsvis följas upp med en studie i början samt i slutet av sjuksköterskeutbildningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Ageism, attitudes, education, nurses and students
Attityder, sjuksköterskor, studenter, utbildning, och ålderism
Handle http://hdl.handle.net/2043/15136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics