Dömd att bli bedömd - om kunskapsbedömning och dess betydelse för barns identitetsutveckling

DSpace Repository

Dömd att bli bedömd - om kunskapsbedömning och dess betydelse för barns identitetsutveckling

Details

Files for download
Icon
Mattias masteruppsats ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Dömd att bli bedömd - om kunskapsbedömning och dess betydelse för barns identitetsutveckling
Author Nilsson Sjöberg, Mattias
Date 2013
English abstract
Ratings and assessments in schools are topical issues. There is prevalent research within and about knowledge assessment. However, in terms of children’s thoughts, feelings, and experiences coinciding with being assessed at school, the field of research is sparse. The main purpose of this study is to describe how children are experiencing assessments within the context of school. Another important aspect is the study of knowledge assessment and its impact on children’s identity development. The research approach is qualitative. The empirical evidence within the essay is based on two partial studies. The first is based on the method of free association. Here a total of 39 children took part. In the second part of the study, a semi-structured group interview with a total of 9 children was carried out. An ‘interactional’ conceptual framework was used as a theoretical basis and central to the theoretical choice is the emphasis on a socially constituted self. Using a framework with interactional concepts lets us understand the individual child’s experiences of what it is like to be assessed within school. A general theme for all the children was their conflicting thoughts and feelings about being assessed, during the activity of assessment, and for what will happen after they know the results. The results of the two studies paints a picture of a child, growing up in a culture of assessments, who feels empathy with their fellow classmates, but at the same time are competing to protect their own individual identity (self) in these assessment type activities. It becomes important to understand how the experience of a knowledge assessment is something very important to the development of a child’s identity.
Swedish abstract
Betyg och bedömning är en fråga i tiden. Det finns mycket forskning i och om kunskapsbedömning, men lite mindre om barns tankar, känslor och erfarenheter av att bli bedömda i skolan. Centralt för syftet är att beskriva hur barn upplever att bli bedömda i en skolkontext. En annan viktig del är att närmare studera hur barns identitet konstitueras i relation till kunskapsbedömning. Forskningsansatsen är kvalitativ. Uppsatsens empiriska del baseras på två delstudier. Den första bygger på metoden ’fria associationer’. Här deltog sammantaget 39 barn. I den andra delstudien har semistrukturerade gruppintervjuer med totalt 9 barn genomförts. Som teoretisk utgångspunkt har en interaktionistisk begreppsram använts. Centralt för det teoretiska valet är tonvikten på ett socialt konstituerat jag/själv. Med hjälp av en interaktionistisk begreppsram skapas förståelse för hur det enskilda barnet upplever kunskapsbedömning. Ett genomgående tema för alla barn är deras motstridiga tankar och känslor inför att bli bedömda, under själva bedömningsmomentet samt för det som kommer ske efter det att kunskapsresultatet blivit känt för dem. I detta framträder bilden av ett barn i en bedömningskultur som känner empatisk identifikation med sina klasskamrater (medmänniskor) samtidigt som det strävar efter att positionera ut sig själv och beskydda sitt jag i rummet av bedömningsaktiviteter. Viktigt blir att förstå hur kunskapsbedömning som fenomen utgör något mycket betydelsefullt för barns identitetsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 150
Language swe (iso)
Subject Assessment
Barns upplevelser
Bedömning
Children's perspective
Grundskolans tidiga år
Identitet
Kunskapsbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15181 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics