Lärares upplevelser av socialt arbete i skolan - med fokus på barn i utsatta livssituationer

DSpace Repository

Lärares upplevelser av socialt arbete i skolan - med fokus på barn i utsatta livssituationer

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärares upplevelser av socialt arbete i skolan - med fokus på barn i utsatta livssituationer
Author Badri, Fatima ; Landén, Linn
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to describe and analyze teacher’s experience of social work with a focus on children in vulnerable situations. The following questions have been formulated: How do teachers see their role in dealing with students in vulnerable situations or environments? What scope do the teachers perceive this question have in school? What are the success factors and barriers that teachers experience in their work with children in vulnerable situations? This study is based on a qualitative approach with semi-structured qualitative interviews as a method. Eleven teachers were interviewed about their work related experiences. The teachers' accounts of their experiences of work depict complexity with expectations from different directions, relationship-building, the support of colleagues and co-workers, lack of time, lack of resources, demands of students on required grade achievements, demanding or uninvolved guardians, differences between schools and neighborhoods, setting limits, priorities and a time-consuming documentation work. The discussion highlights time and resource deficiencies as dominant aspects of the school's reality, where the school has difficulties to succeed with their compensatory duties.
Swedish abstract
Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares upplevelser av socialt arbete med fokus på barn i utsatta livssituationer. Följande frågeställningar har formulerats; Hur ser lärare på sin roll i arbetet med elever i utsatta livssituationer eller livsmiljöer? Vilket utrymme upplever lärare att dessa frågor får och har i skolan? Vilka framgångsfaktorer och hinder upplever lärare i sitt arbete med elever i utsatta lägen? Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Elva lärare har intervjuats om sina upplevelser av sitt arbete. Lärarnas berättelser om deras upplevelser av arbetet handlar om komplexitet i arbetet med förväntningar från olika håll, relationsskapande, stöd av kollegor och medarbetare, tidsbrist, otillräckliga resurser, krav på att eleverna ska ha full måluppfyllelse, krävande eller oengagerade vårdnadshavare, skillnader mellan skolor och stadsdelar, gränssättning, prioriteringar och ett tidskrävande dokumentationsarbete. I diskussionen lyfts tids och resursbristerna fram som dominerande aspekter av skolans verklighet, där skolan har svårt att lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 75
Language swe (iso)
Subject children
exposed life situation
prevention
resilience
school
social work
teacher
Handle http://hdl.handle.net/2043/15186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics