Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet.

DSpace Repository

Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lövdén Brefelt, Susanne
dc.date.accessioned 2013-03-04T15:24:57Z
dc.date.available 2013-03-04T15:24:57Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 59 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15189
dc.description Lövdén Brefelt, S. Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet. Examensarbete i sexologi 30 hp. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, 2012. Detta är en kvalitativ deskriptiv studie med syftet att undersöka föräldrars upplevelser och erfarenheter av det gemensamma sexuallivet och deras syn på hur sexualiteten skildras i det offentliga rummet. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer av åtta kvinnor och tre män vilka lever med partner och barn i åldern 4-16 år. Analysen bygger framförallt på de teoretiska begreppen sexuella skript (Simon & Gagnon, 1999), reflexivitet (Giddens, 1992) och individualisering (Beck & Beck-Gernsheim, 1990; 1998). Resultaten visar att intervjupersonerna kämpar med det individualistiska samhällets krav på reflexivitet och med ideal om att skapa en tillräckligt bra sexualitet. Detta blir både en frihet och ett tvång, med osäkerhet inför snabba förändringar och sexualiseringen i media. Intervjupersonerna ger uttryck för en könsaspekt; mannen är den som ses som mest sexuell. Individualiseringen i samhället kräver planering av vardagslivet och det är ibland svårt att se sexualiteten som den vardagliga handling man önskar. Att planera för sex eller fånga spontana tillfällen är två olika strategier. Kommunikation och problemlösningsförmåga är viktigt för intervjupersonerna som alla lever i relationer som varat länge. Trots detta finns en rädsla för otrohet och separation. Det finns en medvetenhet om att det idag inte är en självklarhet att en relation håller, utan man måste arbeta med den, och då är sexualiteten viktig. Det finns också en ambivalens mellan rutiniserat vardagsliv och den modernitet som kräver reflektion och förändring. Nyckelord: föräldrar, individualisering, intimitet, reflexivitet, relationer, sexualitet, sexuella skript en_US
dc.description.abstract Lövdén Brefelt, S. Parenting and sexuality. A study of parents' experiences of common sexual life. Master in sexology 30 credits. Malmö University: Health and Society, 2012. This is a qualitative descriptive study designed to examine parents' experiences of common sexual life and their view of how sexuality is portrayed in the public domain. Empirical research is based on semi-structured interviews with eight women and three men who live with a partner and children aged 4-16 years. The analysis is based primarily on the theoretical concepts of sexual scripts (Simon & Gagnon, 1999), reflexivity (Giddens, 1992) and individualization (Beck & Beck-Gernsheim, 1990; 1998). The results show that the respondents are struggling with the individualistic society's demands on reflexivity and the ideals of creating a good enough sexuality. This is both a freedom and an obligation, with uncertainty about the rapid changes and sexualization in the media. The respondents express a gender aspect; the man is the one who is seen as the most sexual. Individualization in society requires planning of everyday life and it is sometimes difficult to see sexuality as the everyday action one wishes. Planning for sex or catching spontaneous opportunities are two different strategies. Communication and problem-solving skills are important for the respondents who all live in relationships that have lasted long. Nevertheless, there is a fear of infidelity and separation. There is an awareness of the fact that today it is not obvious that a relationship lasts, but you have to work with it and here sexuality is important. There is also ambivalence between routinely everyday life and modernity that requires reflection and change. Keywords: individualization, intimacy, parents, reflexivity, relationships, sexuality, sexual script en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject föräldrar en_US
dc.subject individualisering en_US
dc.subject intimitet en_US
dc.subject reflexivitet en_US
dc.subject relationer en_US
dc.subject sexualitet en_US
dc.subject sexuella skript en_US
dc.title Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet. en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics