Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen

DSpace Repository

Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen

Details

Files for download
Icon
Degree project in ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fostercare a effort for children. Familjehemsvård en insats för barnen
Author Pamucina, Dragica
Date 2013
English abstract
The purpose of this study was to investigate how the social services assure that foster homes provide the best care possible. The investigation consisted of interviews with three social workers and two foster home couples, in two different communities. Children placed in foster homes partly because of lack of care or abnormal behavior patterns. In order to maintain quality standard as a foster home it is necessary that communities investigate and do regular follow up meetings. The study shows a decreasing amount of foster homes. Reasons include that a lot of children are difficult to handle due to behavioral problems. The investigation method of recruiting new foster homes in the social services is primarily Kälvestens model. The interview with new foster home candidates is thorough and takes 3 to 6 hours. Results show that social workers have limited amount of time due to work load and are only able to meet for four follow up meetings per year. These guides are made when necessary and because there are insufficient resources and social workers do not have time for certain tasks because of overload. Keywords: children in fostercare, fostercare, fosterchildren, fosterhome, fosterparents.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka socialtjänstens tillvägagångssätt för att ta reda på och försäkra sig om att familjehemmen utför ett bra arbete. Metoden för undersökningen var kvalitativ och intervjuerna bestod av tre socialsekreterare och två familjehems par, i två olika kommuner. Barn placeras i familjehem dels på grund av bristande omsorg eller avvikande beteendemönster. För att uppnå god kvalité krävs goda och säkra insatser av kommunerna i form av utredningsmetoder, uppföljning samt handledning. I resultatet av denna studie framgår det att rekrytering av familjehem blir allt svårare. Orsakerna uppges bero på att många placerade barn har beteendeproblem och blir därför svårhanterliga. Utredningsmetoden för nyrekryterade familjehem inom socialtjänsten är främst Kälvestens modellen. Det är djupgående intervjuer med de blivande familjehemmen, som uppges ta 3 till 6 timmar. Resultatet visade på att socialsekreterarna har begränsad med tid för att träffa barnen utöver de uppföljningsmöten som utförs fyra gånger årligen. Handledningarna görs vid behov och beror på att det inte finns tillräckliga resurser samt att socialsekreterarna inte hinner med vissa arbetsuppgifter på grund av överbelastning. Nyckelord: familjehem, familjehems placerade barn, fosterbarn, fosterföräldrar, fostervård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject children in fostercare
fostercare
fosterchildren
fosterhome
fosterparents
Handle http://hdl.handle.net/2043/15321 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics