MÄNS UPPLEVELSER AV KOMPLIKATIONER EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI - EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

MÄNS UPPLEVELSER AV KOMPLIKATIONER EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI - EN LITTERATURSTUDIE

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fåglefelt, Oskar
dc.contributor.author Persson, Johannes
dc.date.accessioned 2013-06-24T14:09:04Z
dc.date.available 2013-06-24T14:09:04Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15559
dc.description Syfte. Att belysa vad den vetenskapliga litteraturen skriver om mäns upplevelser av urininkontinens och erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi (RP) och dess påverkan på det dagliga livet. Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och år 2010 diagnostiserades nästan 10 000 män med prostatacancer. Vid lokaliserad prostatacancer är ett av behandlingsalternativen radikal prostatektomi. Vid radikal prostatektomi kan komplikationer såsom erektil dysfunktion (ED) och urininkontinens (UI) uppstå. Efter att ha undersökt ämnet upptäcktes ett återkommande problem, nämligen att män som genomgått RP ansåg att de inte fått tillräckligt med information kring komplikationerna. Metod. I denna litteraturstudie har sökningar gjorts i olika databassökningar. Databaser som använts är Medline, Cinahl samt PsycINFO. Utifrån de sökningar som gjorts har sedan tio artiklar valts ut för att granskas. Resultat. Från de tio artiklar som valdes ut skapades fem teman: känslomässiga upplevelser efter operationen, att återfå kontrollen, tillgången på information och egen kunskap, förändringar i vardagen relaterat till UI, samt förändrade sexuella/intima relationer. Slutsats. ED och UI är komplikationer som medfört stora förändringar i respondenternas liv. Resultatet visade på att det fanns en brist i att ge patienterna information som de klarade av att ta in. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att stödja och hjälpa dessa män. Med tanke på att ingreppet ökar krävs ytterligare forskning inom detta område. en_US
dc.description.abstract Aim. To illustrate what the scientific literature writes about men's experiences of urinary incontinence and erectile dysfunction after radical prostatectomy (RP) and its impact on daily life. Background. Prostate cancer is the most common cancer in Sweden and in 2010 nearly 10,000 men were diagnosed with prostate cancer. When cancer is localized to the prostate one of the treatment options is radical prostatectomy. Complications such as erectile dysfunction (ED) and urinary incontinence (UI) occur after radical prostatectomy. After having been researching the topic there was a recurring problem, which is that men who had undergone RP often felt they had not received enough information about complications. Method. In this literature review searches have been made in various database searches. Databases used were Medline, Cinahl and PsycINFO. Based on the different searches that been made, ten articles were selected for review. Result. From the ten articles five themes were created: emotional experiences after surgery, to regain control, the availability of information and self-knowledge, changes in daily life related to UI, and altered sexual/intimate relationships. Conclusion. ED and UI are complications that led to major changes in the respondents lives. The results show that there is a lack in giving patients information they are able to take in. The nurse has an important role when it comes to support and help these men. Considering that this intervention is growing, further research in this area is required. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Upplevelser en_US
dc.subject Urininkontinens en_US
dc.subject Erektil Dysfunktion en_US
dc.subject Radikal Prostatektomi en_US
dc.subject Information en_US
dc.subject Hantering en_US
dc.title MÄNS UPPLEVELSER AV KOMPLIKATIONER EFTER RADIKAL PROSTATEKTOMI - EN LITTERATURSTUDIE en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
C-uppsats termin 5

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics