Ingen rök utan eld - en kartläggning av svenska mordbrännare ur ett geografiskt profileringsperspektiv

DSpace Repository

Ingen rök utan eld - en kartläggning av svenska mordbrännare ur ett geografiskt profileringsperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Minic, Johanna
dc.contributor.author Nilsson, Mathilda
dc.date.accessioned 2013-08-12T06:50:23Z
dc.date.available 2013-08-12T06:50:23Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.citation 52 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15735
dc.description Syftet med denna uppsats är att utifrån ett uppdrag från Christina Innala vid Örebropolisen undersöka huruvida det går att utläsa beteendemönster hos svenska mordbrännare som kan ligga till grund för vidare geografiska analyser. I uppsatsen kommer vi att se närmre på mordbrännare och geografisk profilering utifrån svenska förhållanden. Materialet som ligger till grund för uppsatsen består av domslut gällande mordbränder och dessa analyseras och kategoriseras. De domslut som i materialet har omfattat seriemordbrännare har analyserats utifrån geografisk profilering med hjälp av mjukvaran GeoProfile. Detta för att undersöka hur brottplatser förhåller sig till fasta punkter för svenska seriemordbrännare. Sammanfattningsvis kan man utifrån vårt material identifiera sex stycken kategorier av mordbrännare. Dessa kategorier stämmer överrens med tidigare forskning. Utifrån våra geografiska profileringar kan man dra slutsatsen att seriemordbrännare tenderar att anlägga sina bränder i anslutning till en eller flera fasta punkter. Den svenska mordbrännaren är alltså inte en irrationell individ som slumpmässigt och oberäkneligt anlägger bränder. Bränderna tenderar ofta att uppstå inom en gärningsmans rutinaktivitetsområde, det vill säga att gärningsmannen vanligtvis begår brott i områden som denne känner till. en_US
dc.description.abstract As an a assignment from Christina Innala at the police in Örebro, this paper aims to investigate whether it is possible to discern behavioral patterns of Swedish arsonists as a point of departure for further spatial analysis. In this paper geographic profiling based on Swedish conditions will be studied. The material that is the basis for the essay consists of judicial decisions regarding arson and these will be analyzed and categorized. The judicial decisions that in the material has included serial arsonists has been analyzed based on geographic profiling using the software GeoProfile. We want to examine wheatear crime scenes are related to anchor-points for Swedish serial arsonists. In summary, based on our material we were able to identify six categories of arsonists. These categories match those of previous research. Based on our geographic profiling it can be concluded that the serial arsonists tend to set their fires in connection with one or more anchor-points. The Swedish arsonist is not an irrational individual that randomly and unpredictably set fires. Fires tend to occur within a criminals routine activity area, in other words the offender usually commits the offense in areas that is known for him/her. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Fasta punkter en_US
dc.subject Geografisk profilering en_US
dc.subject GeoProfile en_US
dc.subject Mordbrand en_US
dc.subject Mordbrännare en_US
dc.subject Rationella val-teorin en_US
dc.subject Rutinaktivitetsteorin en_US
dc.subject Anchor-points en_US
dc.subject Arson en_US
dc.subject Arsonists en_US
dc.subject Geographic profiling en_US
dc.subject Rational choice theory en_US
dc.subject Routine activity theory en_US
dc.title Ingen rök utan eld - en kartläggning av svenska mordbrännare ur ett geografiskt profileringsperspektiv en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics