Självkännedom - En kvantitativ studie om niondeklassares synpunkter om att arbeta med självkännedom inför gymnasievalet

DSpace Repository

Självkännedom - En kvantitativ studie om niondeklassares synpunkter om att arbeta med självkännedom inför gymnasievalet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självkännedom - En kvantitativ studie om niondeklassares synpunkter om att arbeta med självkännedom inför gymnasievalet
Author Bazgeir, Nadja ; Danielsson, Sabine
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på om niondeklassare anser att det är relevant att arbeta med sin självkännedom inför gymnasievalet samt om eleverna är medvetna om att den möjligheten finns hos en studie- och yrkesvägledare. Frågeställningarna som besvaras i denna undersökning är: Hur värdefullt anser eleverna att det är att arbeta med självkänne-dom inför deras gymnasieval? Hur medvetna är eleverna om deras möjlighet till att arbeta med sin självkännedom med hjälp av en studie- och yrkesvägledare? Vilka vägledningsme-toder anser eleverna är mer eller mindre relevanta för att öka sin självkännedom? Det finns studier som visar på att information tar större plats i ett vägledningssamtal än vad självkännedomsarbete gör. Som blivande studie- och yrkesvägledare har vi i utbildning ta-git del av olika karriärteorier och vägledningsmetoder som ska främja den sökandes själv-kännedom. I läroplanen, Lgr 11, nämns inte självkännedomsarbete som en del i vägled-ningen vilket det gjorde i läroplanen från 1980. En kvantitativ studie i form av enkäter har använts för att undersöka detta. Undersök-ningen har analyserats utifrån Cognitive Information Processing teorin (CIP-teorin), John Hollands karriärteori samt fyrstegsmodellen. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna tyckte att självkännedomsarbete är viktigt inför gymnasievalet samt att deras skolor bör arbeta mer med det. Av resultatet framkom det även att respondenterna ser studie- och yrkesvägledaren som en informations-källa inför gymnasievalet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 74
Language swe (iso)
Subject Självkännedom
Självkännedomsarbete
gymnasieval
grundskola
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics