Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan

Details

Files for download
Icon
pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan
Author Hammer Lazic, Jeanette ; Ziegler Kruse, Annika
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Kruse Ziegler, Annika & Lazic Hammer, Jeanette (2013). Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan.( Educators´experiences of special educators´instruction in preschool.). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. Problemområde Hur kan specialpedagogisk handledning hjälpa till att utveckla verksamheten så att alla barn, särskilt de i behov av särskilt stöd, får ökade möjligheter till delaktighet och utveckling utifrån sina behov? Hammarström-Lewenhagen (2006) framskriver tydligt att efterfrågan på handledning växer och framställs med starkt positiva tecken. Vi ställer oss frågan om det finns belägg för denna tro på handledningens positiva verkan i förskolan? Syfte Syftet är att bidra med kunskap kring pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan, dess motiv och effekter. Teoretisk ram Den teoretiska ramen grundar sig på ett holistiskt perspektiv, där helhet och sammanhang är i fokus och tar därför utgångspunkt i systemteori. För att tolka de resultat som särskilt intresserat oss i studien har vi använt oss av teorier kring lärande och förändring (Bateson, 1972). Framförallt använder vi oss av Batesons olika nivåer av lärande och förändringar av första och andra ordningen. Metod Enligt Bryman (2008) är ett deduktivt angreppssätt den huvudsakliga inriktningen när det gäller kvantitativ forskning. Vi anser att en kvantitativ ansats är mest relevant i vår studie och använder oss av denna, då studiens syfte och frågeställningar fokuserar på bredd snarare än djup. När man vill nå fler människor än vad som är möjligt vid en intervju eller observation, skriver Stukát (2005) att användandet av frågeformulär kan vara den relevanta metoden. Vår ambition var just att nå och ta del av många röster och därför valdes den form av kvantitativ metod som Bryman (2008) väljer att kalla en postenkätundersökning, vilket i vår studie innebär en enkät som delades ut i pappersform direkt till informanterna. Resultat med analys Resultatet av studien pekar på att pedagoger i förskolan upplever sig ha goda förställningar om vad specialpedagogisk handledning kan få för effekter. Dock finns relativt stora skillnader mellan föreställningarna och effekterna av handledningen, vilket kan bero på att effekterna inte tydliggörs eller att effekterna är långsiktiga och ännu inte kommit till stånd. I studien kan vi urskilja tre inriktningar av handledning; verksamheten som helhet, den professionella rollen och arbetsklimat. Det vanligaste motivet är bemötandet av det enskilda barnet, det är också här pedagogerna upplever störst effekt av handledning. Effekterna av handledning blir generellt högre när förskolechefen är delaktig i initiativet. Konklusion Studiens resultat har likheter med tidigare forskning (bl.a. Åberg 2009; Höjer, Beijer & Wissö 2007) vad gäller typer av och motiv för handledning. Överraskande är att förskolechefens delaktighet i initiativ visar på större effekter än om initiativet endast är pedagogernas. Implementering Studien visar på resultat som kan bidra till utveckling och förändring av förskoleverksamheten. Förskolans ledning kan, för att främja förändringar av andra ordningen; fortsätta bygga att på de goda föreställningarna, ge utrymme för handledning och ge ”spaces of liberty” d.v.s. tid för att reflektera efter handledningen. Nyckelord: Förskola, pedagoger, postenkät, specialpedagogisk handledning
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
pedagoger
postenkät
specialpedagogisk handledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/16890 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics