Utan jämförelse

DSpace Repository

Utan jämförelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utan jämförelse
Author Brodin, Tiina
Date 2014
English abstract
This study is based on analysises of comments on news articles about athletes who challenge the norm concerning possibility, ability and able-ism. The study is uses tool form discourse analysis to find out how society has reacted to athletes with disabilities that want to participate completely in the world of sports. To illustrate the subject an athlete, the double amputee sprinter Oscar Pistorius, has been made a case in point. By showing his personal and athletic conditions the discourses and ideas comes to sight that together make the intersection between questions about who has a disability, what is a part of the world of sports and how different ones equipment is allowed to be. The ambition is to outline the questions and values that exist today about what an athlete is, what she can do and how she is given a sporting chance to show this. The essay shows that athletes who challenge the line between disability and ability are given increasing chances to do so in sports. At the same time the athletes are seen as an intractable question concerning creating equal opportunities and fair chances regarding conditions and equipment. The norms around athletics are challenged when participants has such distinctively different conditions and aberrant equipment that a comparison to other athletes becomes harder to make. Questions may be asked about whether competition can continue to be meaningful when the starting field contains more and more variability. At the same time this challenge is embraced in other places and the athletes receives respect and admiration for their achievements. Processing, analysis and discussion of the material shows that the emphasis of the discourse has shifted from the sphere of handicapped and pretty far into the world of sports. The example person for this essay, Oscar Pistorius, is often seen as an athlete despite the controversy around his participation in elite level competition. He is, however, an athlete that might not be possible to compare to his opponents. In the borderland between human and machine the question of equal opportunity and fair rules within competitive sports comes into focus.
Swedish abstract
Denna studie baseras på analyser av kommentarer till tidningsartiklar om idrottare som utmanar synen på möjlighet, förmåga och funktionsfullkomlighet.1 Arbetet utgår ifrån diskursanalytiska redskap för att ta reda på hur omgivningen reagerat på idrottare med funktionsnedsättning2 som vill delta fullt ut i idrottsvärlden. För att belysa ämnet har en idrottare, den dubbelamputerade sprintern Oscar Pistorius, fått utgöra typexempel. Genom att visa hans personliga och sportsliga förutsättningar framträder de diskurser och tankegångar som utgör skärningspunkten mellan frågor kring vem som har ett funktionshinder3, vad som ingår i idrottsvärlden och hur annorlunda ens sportutrustning får vara. Syftet med arbetet är att undersöka hur dessa gränsöverskridande idrottare tas emot både av idrottsvärlden och av samhället i stort. Förhoppningen är att i stora drag synliggöra de frågor och värderingar som finns idag kring vad en idrottare är, vad hon kan göra och hur hon ska ges en sportslig chans att visa detta. Uppsatsen visar att idrottare som utmanar gränserna mellan funktionshinder och förmåga ges allt större möjlighet att göra detta inom idrottsvärlden. Samtidigt ses idrottarna som en svårlöst fråga vad det gäller att skapa lika villkor och sportsliga chanser kring förutsättningar och utrustning. Normerna kring idrottandet utmanas när deltagare har så särpräglade förutsättningar och avvikande utrustning att en jämförelse med andra idrottare blir svårare att göra. Frågan kan till exempel ställas om det meningsfulla i tävlandet kan bevaras när startfältet får allt större variationsrikedom. Samtidigt mottas denna utmaning på andra håll med öppna armar och idrottarna får respekt och beundran för sina insatser. Bearbetning, analys och diskussion av materialet visar att tyngdpunkten i diskursen har förskjutits från handikappsfären och ganska långt in i idrottsvärlden. Exempelpersonen i det här arbetet, Oscar Pistorius, ses oftast som en idrottare oavsett de kontroverser som varit kring hans tävlingsmässiga utövande på elitnivå. Han är dock en idrottare som kanske inte kan jämföras med sina motståndare. I gränslandet mellan människa och maskin blir frågan om lika förutsättningar och ett rättvist regelverk inom tävlingsidrotten något som hamnar i fokus.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskursanalys
funktionsfullkomlighet
funktionshinder
funktionsnedsättning
normer
Oscar Pistorius
sport
Handle http://hdl.handle.net/2043/16990 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics