Assessment of bone quantity and quality in CBCT-images prior to dental implant treatment

DSpace Repository

Assessment of bone quantity and quality in CBCT-images prior to dental implant treatment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Assessment of bone quantity and quality in CBCT-images prior to dental implant treatment
Author Tarakameh, Parisa
Date 2014
English abstract
Background: Jaw bone tissue can be evaluated with CBCT prior to dental implant treatment. There is a lack of studies on observer performance when assessing bone quality and few observers are included when assessing bone quantity with CBCT. Objective: The aim was to assess observer performance when evaluating bone quantity and quality in CBCT-images prior to dental implant treatment. Methods: Patients, who were referred for a CBCT examination of the jaws prior to dental implant treatment, were included. Consecutive examinations were selected so that 12 examinations of each of the following regions were included: the maxillary posterior region, the maxillary anterior region and the mandibular posterior region. Five observers assessed the bone quantity, i.e. bone height in millimeters, and the bone quality according to the classifications proposed by Lekholm & Zarb (1985) and Lindh et al. (1996) in preselected and subjectively selected CBCT-images. Three observers repeated their assessments. Results: For assessment of bone quantity, observer agreement was high (ICC range 0.86 – 1.0). Observer agreement was low to moderate for assessment of bone quality (kappa range 0.11 – 0.55). The observer agreement for assessment of bone quantity and quality was higher when assessment was made in preselected compared to subjectively selected CBCT-images. Conclusion: Since observer performance represents a higher limit for the diagnostic accuracy efficacy, the results may indicate a high diagnostic accuracy efficacy of CBCT when evaluating bone quantity. Results on observer agreement for assessment of bone quality may indicate a limited diagnostic accuracy efficacy of CBCT when assessing bone quality according to the classifications used.
Swedish abstract
Bakgrund: Vid undersökning av käkarnas benvävnad inför implantatbehandling kan intraoral röntgen och panoramaröntgen behöva kompletteras med CBCT. Studier som utvärderar reliabiliteten av en CBCT-undersökning vid bedömning av käkarnas benkvantitet inkluderar få observatörer. Det är brist på studier som utvärderar reliabiliteten av en CBCT-undersökning vid bedömning av käkarnas benkvalitet. Syfte: Syftet var att undersöka hur observatörers bedömningar överensstämmer (reliabiliteten) när de bedömer käkarnas benkvantitet och benkvalitet i förvalda och subjektivt valda CBCT-bilder inför implantatbehandling. Material och metod: Patienter som remitterades för en CBCT-undersökning inför implantatbehandling inkluderades. Detta resulterade i ett konsekutivt urval av tolv undersökningar från överkäkens sidopartier, tolv från överkäkens front och tolv från underkäkens sidopartier. Fem observatörer bedömde benkvantitet genom att mäta benhöjden i millimeter och benkvalitet enligt klassificeringarna föreslagna av Lekholm & Zarb (1985) och Lindh och medarbetare (1996) i både förvalda och subjektivt valda CBCT-bilder. Tre observatörer repeterade sina bedömningar. Resultat: Observatörsöverensstämmelsen var hög vid bedömning av benkvantitet (ICC 0.86 – 1.0). Observatörsöverensstämmelsen var däremot låg till måttlig vid bedömning av benkvalitet (kappa 0.11 – 0.55). Observatörsöverensstämmelser var högre för både bedömning av benkvantitet och benkvalitet när bedömningarna utfördes i förvalda jämfört med subjektivt valda CBCT-bilder. Konklusion: Observatörsöverenstämmelsen representerar en övre gräns för tillförlitligheten. Således kan resultaten från denna studie tyda på att CBCT har en hög tillförlitlighet och därmed är en effektiv metod för bedömning av benkvantitet inför implantatbehandling. Resultaten på observatörsöverrensstämmelsen vid bedömning av käkarnas benkvalitet kan däremot tyda på att CBCT har en lägre tillförlitlighet och därmed kan vara en mindre effektiv metod för bedömning av benkvalitet inför implantatbehandling.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 52
Language eng (iso)
Subject Cone Beam Computed Tomography
Observer variation
Jawbone tissue
Handle http://hdl.handle.net/2043/17085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics