Teknikämnet i den svenska grundskolan 2014

DSpace Repository

Teknikämnet i den svenska grundskolan 2014

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknikämnet i den svenska grundskolan 2014
Author Bergström, Joachim
Date 2014
Swedish abstract
Teknikämnet är idag ett skolämne som kan ses som oklart odefinierat då det inte finns någon entydig beskrivning avseende ämnets innehåll. Detta framgår även i ett internationellt perspektiv. Oklarheter gör det svårt för elever och lärare att överblicka teknikämnet avseende mål och undervisning. Detta kan även utläsas från en pågående granskningsinspektion av Skolinspektionen. Samtidigt är teknik helt klart ett framtidsämne med stor betydelse för samhälle, skola och elever. Arbetet har som utgångspunkt haft följande frågeställning: Hur ser teknikämnets ställning ut i den svenska grundskolan utifrån lärarkompetens och utvecklingsmöjligheter 2014? Arbetets metodik bygger på kvalitativa datainsamlingar från olika dokument. Dokumenten består av svenska och internationella dokument t.ex. myndighetsrapporter, forsknings-rapporter, läromedel, lagstiftning och läroplaner inom ämnet teknik. Därtill har några intervjufrågor ställts till Skolverket. Dagens läroplan LGR11 specificerar inte antalet undervisningstimmar i teknikämnet. Timantalet ingår i de sammanlagt 800 timmar som gäller för ämnena: fysik, kemi, biologi och teknik under hela grundskolan. Detta medför stora friheter för skolorna att ha varierande antal undervisningstimmar i teknikämnet under grundskoletiden. Varierande timantal i kombination med stor brist på behöriga tekniklärare, mindre än 10% är behöriga, påverkar kvalitet samt ämnets betydelse och utvecklingsmöjligheter. Betydelsen av få behöriga tekniklärare visar sig även i Skolinspektionens pågående kvalitetsgranskning. Skillnaden mellan den tidigare läroplanen Lpo94 är att den var målstyrd och att dagens LGR11 istället bygger på ett s.k. centralt innehåll samt vägledning för bedömning av uppfyllnad av kunskapskraven i det centrala innehållet. I samband med Lpo94 blev teknik ett självständigt ämne. Ur en internationell synvinkel framkommer det att teknik vuxit som undervisningsämne i ett flertal länder. Förutom Sverige kan England, Frankrike och Finland nämnas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject grundskola
teknik
teknikämnet
läroplaner
Lgr11
Handle http://hdl.handle.net/2043/17098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics