Populärkulturen som pedagogiskt hjälpmedel

DSpace Repository

Populärkulturen som pedagogiskt hjälpmedel

Details

Files for download
Icon
Student essay about ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Populärkulturen som pedagogiskt hjälpmedel
Author Johansson, Andreas ; Permlid, Erik
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att belysa pedagogers syn på erfarenhetspedagogik och användandet av elevers populärkultur i undervisningen. Undersökningen genomfördes på två skolor i områden som skilde sig geografiskt, ekonomiskt, akademiskt och kulturellt. Materialet samlades in genom intervjuer med sex stycken pedagoger samt en enkätundersökning bland 57 elever på dessa skolor. Inledande kapitel behandlar begreppsförklaring och vad tidigare forskning säger angående erfarenhetspedagogik och populärkultur i undervisningen. Undersökningarna visade att pedagogerna inte använde elevernas vardagsintressen som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Enligt elevenkäten ville eleverna att deras fritidsintresse skulle inkluderas mer i undervisningen. Anledningen, enligt pedagogerna, till att populärkulturen inte tas upp i klassrummet är många, bland annat tidsbrist. Sammanfattningsvis säger pedagogerna att läroplanen är den största anledningen till att elevers vardagsintressen inte tas upp i klassrummet. Undersökningen visar dock att det är fler underliggande orsaker som hindrar pedagogerna att involvera elevernas populärkultur i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject erfarenhetspedagogik
literacy
meningsfullt lärande
populärkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/17113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics