Olika skolor, olika identiteter? - Fem lärares syn på hur skolan påverkat deras lärarroll och identitet

DSpace Repository

Olika skolor, olika identiteter? - Fem lärares syn på hur skolan påverkat deras lärarroll och identitet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika skolor, olika identiteter? - Fem lärares syn på hur skolan påverkat deras lärarroll och identitet
Author Herbert, Johannes
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöka hur fem lärare i samhällskunskap på två gymnasieskolor med väldigt olika karaktär, en lågstatusskola med yrkesutbildningar och en högstatusskola med enbart studieförberedande utbildningar, upplever att deras arbetsplats påverkar deras läraridentitet, samt hur arbetsplatsen villkorar deras lärarroll. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats och tolkats utifrån tidigare forskning och teorier, däribland George Herbert Meads teori om socialisation, Andy Hargreaves forskning kring lärarkulturer och Eva Rhöses forskning kring läraridentitet och lärarroller. Resultatet visar att med olika sorters elevsammansättning kommer olika utmaningar, vilket beroende på skola, formar lärarrollen och läraridentiteten åt olika håll. Medan lärare på en lågstatusskola som en konsekvens av eleverna på skolan skapar en organisk samarbetskultur där deras privata personligheter kommer mer fram upplever lärarna på en högstatusskola att deras individuella frihet är större. Dessa upplevde samtidigt att de stod relativt ensamma, utan stöd. Vilket å ena sidan skulle kunna begränsa den individuella utvecklingen, då våra identiteter formas utifrån kommunikationen med andra, men å andra sidan ger större möjlighet till egen reflektion och mer självständig utveckling. I slutdiskussionen påpekar jag att en optimal situation för mina informanters individuella utveckling och välbefinnande troligtvis skulle vara en skola med mindre segregation och bredare elevsammansättning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject läraridentitet
lärarroll
yrkesidentitet
socialisation
lärarkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/17142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics