Autogenous Osteograft in Comparison to Beta-Tricalcium Phosphate Graft in Maxillary Sinus Augmentation - A Pilot Literature Review

DSpace Repository

Autogenous Osteograft in Comparison to Beta-Tricalcium Phosphate Graft in Maxillary Sinus Augmentation - A Pilot Literature Review

Details

Files for download
Icon
Essay abstract
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Autogenous Osteograft in Comparison to Beta-Tricalcium Phosphate Graft in Maxillary Sinus Augmentation - A Pilot Literature Review
Author Khalaf, Mohammad Adel
Date 2014
English abstract
Introduction: Bone augmentation materials have been researched for decades in the hopes of discovering the optimal material for augmenting bone. Autogenous bone has long been considered the gold standard, although several other types of grafts are looking promising, especially the alloplastic Beta-tricalcium phosphate which has shown clinical evidence of successful bone regeneration in maxillary sinus elevation prior to implant treatment. Objective: This literary review’s aim was to analyse existing clinical studies comparing B-tricalcium phosphate graft to autogenous bone graft in maxillary sinus elevation and their treatment outcomes to determine if B-tricalcium phosphate can be reliably and effectively used independently in sinus floor elevations. Materials and methods: A literary review research protocol was developed to search, filter, select and appraise existing clinical studies and their findings, from the databases of PubMed and The Cochrane Library. A total of 25 candidate articles fit the search, 4 of which were irretrievable and 6 qualified the inclusion/exclusion criteria. Each article was appraised and analysed separately and in conjunction with and comparison to the others. Results: The studies analysed reported some variation in the degree and type of bone regeneration when B-tricalcium phosphate was used independently of autogenous bone graft, however the results’ general consensus was that B-tricalcium phosphate exhibited satisfactory bone augmentation and treatment outcome in maxillary sinus elevation given ample healing time. Conclusion: Analysis of the 6 articles showed that clinical evidence support B-tricalcium phosphate graft’s usage in simple to moderately severe maxillary atrophy or sinus floor defects.
Swedish abstract
Introduktion: Benersättningsmaterial har utforskats i årtionden i hopp om att definiera det optimala ben-augmenterande materialet. Autogent ben har sedan länge ansetts vara den gyllene standarden, emellertid finns det flertalet lovande bentransplantat idag, särskilt alloplasten Beta-trikalciumfosfat vilken har visat kliniska bevis på lyckad benregenerering vid maxillärt sinuslyft inför implantatbehandling. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att analysera befintliga kliniska studier jämförande B-trikalciumfosfat-transplantat med autogent bentransplantat vid sinuslyft i maxillans käkben samt deras behandlingsutfall för att utreda huruvida uteslutande B-kalciumfosfat säkert och effektiv kan nyttjas vid sinuslyftterapi. Material och metod: Ett forskningsprotokoll för litterär analys utvecklades för att söka, filtrera, utvälja och värdera befintliga kliniska studier och deras utfall, från databaserna PubMed och The Cochrane Library. 25 artiklar ur sökresultaten kandiderade, varav 4 var otillgängliga och 6 kvalificerade efter specifika inklusions- och exklusionskriterier. Samtliga 6 artiklar värderades och analyserades separat samt i samband med och mot dem övriga. Resultat: De analyserade studierna rapporterade varierande grader mängd och typ av nyskapad benvävnad vid brukning av B-trikalciumfosfat-transplantat, emellertid var resultatens samstämmighet att B-trikalciumfosfat uppvisade en godtycklig benaugmentering och behandlingsresultat vid maxillär sinuslyft förutsatt tillräcklig läkningstid. Slutsats: Analys av dem 6 utvalda artiklarna visade att kliniska bevis stödjer användandet av B-trikalciumfosfat-transplantat vid enkel till måttligt svår maxillär atrofi eller sinusdefekter.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 40
Language eng (iso)
Subject Autogenous bone
b-tricalcium phosphate
bone substitute materials
bone augmentation
sinus floor elevation
dental implants
Handle http://hdl.handle.net/2043/17163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics