Stift i zirkoniumdioxid - En litteraturöversikt

DSpace Repository

Stift i zirkoniumdioxid - En litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Title and abstract ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Stift i zirkoniumdioxid - En litteraturöversikt
Author Jalod, Kamil ; Kasten, Shafik
Date 2014
English abstract
Background: A post and core is mainly used to restore the coronal part in an endodontically treated tooth with extensive loss of the tooth crown. In recent years, the demand for aesthetic post and cores has increased and new kinds of post and cores have emerged on the market. Zirconia is a biocompatible and aesthetic material that relatively recently has begun to be used to make post and cores. Objective: This literature review focuses on analyzing both in vivo and in vitro studies that have tested posts in zirconia. The objective is to summarize recent years evidence for the material’s relatively new application area and to try to answer the question if posts in zirconiumdioxide is to be recommended for clinical use. Methods: A total of 361 abstracts were read and sorted out, 69 studies were selected for full text reading. Out of these, 14 articles met our inclusion- and exclusion criteria. 12 in vitro and 2 in vivo articles were read and information was extracted from them. Results and conclusion: Posts in zirconia appears to exhibit promising properties and function in both in vivo and in vitro environment and may be a possible aesthetic alternative to the traditional cast metal posts and cores in the front region. Posterior use is not contraindicated but since the zirconia posts main advantage over the traditional posts in metal are the aesthetics, one may ask why one would prefer such a post when there are more tested options available.
Swedish abstract
Bakgrund: Ett stifts huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för och bevara den koronala rekonstruktion i en endodontiskt behandlad tand med omfattande förlust av tandkronan. På senare år har efterfrågan för estetiska stift och pelare ökat och nya sorters stift och pelare har dykt upp på marknaden. Zirkonia är ett biokompatibelt och estetiskt material som relativt nyligen har börjat användas som material för stift och pelare. Syfte: Denna litteraturöversikt fokuserar på att analysera både in vivo och in vitro studier som har testat stift i zirkoniumdioxid. Avsikten är att summera senaste årens evidens för materialets relativt nya användningsområde och att försöka besvara frågeställningen om stift i zirkoniumdioxid är att rekommendera för kliniskt bruk. Material och metod: Totalt lästes 361 sammanfattningar och utav dessa sorterades 69 artiklar ut för fulltextläsning. Utav dessa uppfyllde 14 artiklar våra inklusions- och exklusionskriterier. 12 in vitro och 2 in vivo artiklar lästes och data extraherades ur artiklarna. Resultat och konklusion: Stift i zirkoniumdioxid verkar uppvisa lovande egenskaper och funktion i såväl in vivo som in vitro miljö och kan vara ett möjligt estetiskt alternativ till de traditionella gjutna stiften och pelarna i metall för rekonstruktion i fronten. Ingen kontraindikation påträffades för användning i bettets posteriora delar men då zirkoniastiftens fördel gentemot de traditionella stiften i metall är av estetisk karaktär kan frågan ställas varför man skulle föredra ett sådant stift när det finns mer beprövade alternativ till hands.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Ceramics
Nonvital Tooth
Post and Core Technique
Prosthodontics
Tooth Fractures
Yttria Stabilized Tetragonal Zirconia
Handle http://hdl.handle.net/2043/17201 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics