På jakt efter terroristen! - Stereotyper av terroristen i Sverige och deras påverkan på relationen mellan människor

DSpace Repository

På jakt efter terroristen! - Stereotyper av terroristen i Sverige och deras påverkan på relationen mellan människor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title På jakt efter terroristen! - Stereotyper av terroristen i Sverige och deras påverkan på relationen mellan människor
Author Knutagård, Gabriella ; Scaramuzzino, Roberto
Date 2005
English abstract
The aim of this study is to investigate which stereotypes of the terrorist are present in the Swedish society. The aim is also to describe if and how these stereotypes affect human relations. The starting point is that several exempels of research show that the image of the terrorist media presents is linked to Muslims. The theoretical framework of this research is critical discourse analysis and Ruth Wodak’s discourse– historical approach. This theory links the discoursive practices to different extralinguistical contexts: history, media, politics and society in which the practices are embedded. The analysis is done on three levels. First the language is described just focusing on the linguistical expressions. Then the texts are analysed through the different contexts. Finally the empirical data is analysed through the broader socio–historical context (”grand” theories), in our study the theory of modernity and the postcolonial theory. The data consists of a survey that mostly serves as a part of the context and of qualitative interviews with six respondents. The results of this study show that a stereotype of the terrorist exists. This stereotype confirms the hypothesis that it is the Muslim who is the terrorist in the same way as in the descriptions of the media. Another result of the study is that the stereotype of the terrorist changes when the respondents begin to reflect and compare the first image of the terrorist with other historical or less media-covered exampels. The two different images of the terrorist belong to two different discourses which the respondents are involved in at the same time. The consequences on the human relations are that these are affected by the stereotype of the terrorist. The prejudices against Muslim are strengthened and may even spred to new social groups. The stereotype creates fear and weariness and strengthens the individuals feeling of a gap between East and West and between Swedes and immigrants.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka stereotyper av terroristen som finns i det svenska samhället och hur dessa påverkar relationerna mellan människor. Utgångspunkten är att flera undersökningar pekar på att den mediala bilden av terroristen är kopplad till muslimer. Uppsatsens teoretiska referensram är kritisk diskursanalys och Ruth Wodaks diskurshistoriska ansats. Denna teori kopplar samman diskursiva praktiker med den historiska, mediala, politiska och sociala kontexten de är förankrade i. Analysen sker på tre nivåer. Först beskrivs språket enbart utifrån de lingvistiska uttrycken. Sedan analyseras texterna utifrån den historiska, mediala och politiska kontexten. Slutligen analyseras materialet utifrån den bredare socialhistoriska kontexten (”grand theories” eller stora berättelser), nämligen teorin om moderniteten och den postkoloniala teoribildningen. Materialet består av en enkätundersökning som främst används som del av kontexten och av kvalitativa intervjuer med sex informanter. Denna forskning visar på att stereotypen av terroristen finns hos informanterna. Denna stereotyp bekräftar hypotesen om att det är muslimen som är terroristen precis som i den mediala beskrivningen. Stereotypen av terroristen förändras när de intervjuade börjar reflektera och jämföra den första bilden av terroristen med andra historiska exempel och nutida mindre uppmärksammade exempel. De två bilderna tillhör två olika diskurser i vilka informanterna är involverade samtidigt. Vad gäller relationerna mellan människor påverkas dessa av stereotypen av terroristen. Fördomarna mot muslimer förstärks och kanske t.o.m. sprids till nya grupper i samhället. Stereotypen skapar rädsla och oro och förstärker individers känsla av en klyfta mellan öst och väst och mellan svenskar och invandrare.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject Terrorism
Stereotype
Prejudice
Critical Discourse Analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/1723 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics