Mediebilden av Försäkringskassan 2003-2012

DSpace Repository

Mediebilden av Försäkringskassan 2003-2012

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Mediebilden av Försäkringskassan 2003-2012
Author Halling, Christina ; Johnson, Björn
Date 2014
Swedish abstract
Hur påverkas förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringarna av massmediernas rapportering? Forskarna Christina Halling och Björn Johnson vid Malmö Högskola har studerat mediebilden av Försäkringskassan under perioden 2003–2012. Studien visar att medierapporteringen om Försäkringskassan är omfattande och att den ökar i samband med viktiga förändringar på socialförsäkringsområdet. Rapporteringen var som störst under åren 2005 och 2007, då många förändringar genomfördes både i socialförsäkringarna och i Försäkringskassans organisation. Mest medieintresse ägnas åt sjukpenningen, som står i fokus i drygt hälften av rapporteringen. Övriga ersättningsslag fokuseras i mer begränsad omfattning. Rapporteringens vanligaste ämnen är tillämpningen av regelverket och graden av försäkringsutnyttjande, men även regelverket utformning, Försäkringskassans förmåga att fullgöra sitt uppdrag samt Försäkringskassans relation till andra offentliga aktörer tas ofta upp i rapporteringen. Grundtonen är rapporteringen är genomgående negativ. Medierna fokuserar nästan uteslutande på de delar av Försäkringskassans verksamhet som anses fungera dåligt. Den vanligaste kritiken handlar om tillämpningen av regelverket och om Försäkringskassans kompetensnivå, effektivitet och tillförlitlighet. Christina Halling och Björn Johnson menar att den mediebild som utkristalliseras är både negativ och otydlig. Det är ofta svårt som mediakonsument att avgöra i vilken utsträckning bilden stämmer överens med verkligheten och var ansvaret ligger.
Publisher Försäkringskassan
Series/Issue Socialförsäkringsrapport;2014:2
ISSN 1654-8574
Pages 142
Language swe (iso)
Subject Försäkringskassan
Förtroende
Mediebild
Innehållsanalys
Dagspress
Medieeffekter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics