Styrande eller stödjande? Nationella provets inflytande på kursbetyget på SFI Directing or supporting? The influence of the national test on SFI course grades (Swedish for immigrants)

DSpace Repository

Styrande eller stödjande? Nationella provets inflytande på kursbetyget på SFI Directing or supporting? The influence of the national test on SFI course grades (Swedish for immigrants)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styrande eller stödjande? Nationella provets inflytande på kursbetyget på SFI Directing or supporting? The influence of the national test on SFI course grades (Swedish for immigrants)
Author Ilström, Jenny
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att undersöka det nationella provets betydelse för kursbetygen på SFI. Det nationella provet utgör ett av de verktyg för bedömning som pedagogerna har att tillgå och dess syfte är att fungera stödjande vid betygsättningen. Tidigare rapporter som genomförts av Skolverket har visat att de nationella proven på SFI har en status som ligger nära examensprov och att de ofta fungerar styrande vid betygsättningen. Den här studien bygger på resultaten från två undersökningar. Dels undersöks och analyseras hur pedagoger på en SFI-skola ser på det nationella provets betydelse för kursbetygen, och dels undersöks vilken korrelation som finns mellan nationella prov-betyg och kursbetyg under en termin på samma skola, samt om någon skillnad i provets betydelse förekommer vid betygsättningen av elever med olika studieformer. Resultaten från den första undersökningen visar att pedagogerna uppfattar en skillnad i provets betydelse för elever i olika studieformer. Dock visar sig inte denna uppfattning bekräftas av den andra undersökningen som speglar betygsresultaten. Av studien framkommer även att de lokala kursplanerna, ISP:n och det nationella provet i större utsträckning harmoniserar och fungerar som en helhet vid bedömningen av klassrumselever än distanselever, vilket öppnar upp för vidare diskussion om hur bedömningsverktygen kan utvecklas och anpassas för att underlätta pedagogers bedömning av elever med andra studieformer än den traditionella klassrumsundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Betygsättning
Dokumentation ISP
Nationella provet
SFI
Verktyg för bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics