Lek och lärande i förskolan En studie om förskollärares tankar kring lek och lärande

DSpace Repository

Lek och lärande i förskolan En studie om förskollärares tankar kring lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Lek och lärande i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek och lärande i förskolan En studie om förskollärares tankar kring lek och lärande
Author Gustafsson, Sofia ; Sörensson, Amalia
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att bidra till att utveckla större förståelse kring förskollärarnas tankar om lek och lärande, på vilket sätt förskollärarna är delaktiga i barns lek och lärande samt vilken betydelse miljö och material har för barnens lek och lärande. Förskollärares arbetsuppgifter har på senare år blivit mer komplexa och tar mer tid från barngrupperna. Vårt syfte har växt fram genom att vi ser detta som ett problem eftersom det begränsar förskollärarnas tid för delaktighet i barnens lek och andra aktiviteter. Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi använt oss av kvalitativ intervjumetod för insamling av empirin. Fem förskollärare från två kommunala förskolor intervjuades. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att lek och lärande hänger ihop samt att i leken har barn möjlighet att bearbeta sina känslor och upplevelser de varit med om. Förskollärarna anser att lek med andra barn och vuxna gynnar barns lärande och allsidiga utveckling. Resultaten visar även att förskollärarna anser att det är viktigt att vuxna är närvarande och stöttar barn i deras lek och lärande samt skapar goda förutsättningar för deras lekaktiviteter. En majoritet av förskollärarna anser att miljön är en avspegling av pedagogerna samt att pedagogerna har den största betydelsen gällande miljön för barns lek och lärande. Det är viktigt att ta hjälp av barnen i utformningen av miljön för att ge dem inflytande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förskola
Förskollärare
Lek
Lärande
Miljö
Tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/17265 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics