Nedslag i lyssnandets historia

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Nedslag i lyssnandets historia
Author Adelmann, Kent
Editor Adelmann, Kent ; Göransson, Anna-Lena ; Rudvall, Göte ; Ursing, Anna Maria
Date 1998
Swedish abstract
Denna text kommer att handla om hur människan förhåller sig till lyssnandet och beskriva några grova men möjliga utvecklingstendenser med hjälp av två nedslag i den ”lyssnandets historia” som ännu väntar på att bli skriven. I det första nedslaget anlägger jag ett schematiskt helhetsperspektiv på människans utveckling av kommunikationens olika former. Tyngdpunkten läggs vid den ickeverbala kommunikationen innan talet fanns, medan de övriga och mera allmänt bekanta kommunikationsformerna ges en översiktlig beskrivning. Denna del blir med nödvändighet något spekulativ till sin karaktär. Det andra nedslaget sker i den andra änden av människans utveckling och behandlar skolans syn på lyssnandet, främst inom svenskämnet i folkskolan och grundskolan. I denna del berörs i viss mån även kommunikationens mönster, innehåll och funktion. När det gäller eleverna tecknas ett underifrånperspektiv, och när det gäller läraren framträder behovet av ett nytt förhållningssätt till lyssnandet.
Publisher Institutionen för ämnesmetodik och ämnesteori samt regionalt utvecklingscentrum, Lärarhögskolan i Malmö
Host/Issue Tors bok : vänbok till Tor G Hultman : svenska med didaktisk inriktning
ISBN 91-630-6770-6
Pages 13-34
Language swe (iso)
Subject Lyssnande
Kommunikation
Icke-verbal
Styrdokument
Demokrati
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17277 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics