Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse

DSpace Repository

Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse
Author Vigre, Victoria ; Jonsson, Åse
Date 2014
English abstract
Johnsson, Å & Vigre, V. Hand hygiene compliance – a survey of significant factors. A literature review. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Nursing, 2013 Background: Nosocomial infections are not a new phenomenon, but are something that has occurred as long as care has been conducted. Thus, knowledge about microorganisms is of significant importance in order to avoid the spread of infection in health care. Although knowledge among health care professionals, on how infection occurs and the preventive and necessary measures to prevent the spread of infection, is also of great importance. Good hand hygiene is widely regarded to be the most effective method for preventing nosocomial infections with the premise that hand washing breaks the spread. However, studies and surveys repeatedly imply that health professionals perform proper hand hygiene excessively seldom and not at times when hands are most likely to transmit bacteria. Aim: The aim of this study is to identify significant factors for hand hygiene compliance among healthcare workers. Method: This study is a literature review. Articles were searched in databases CINAHL and Medline. Selected articles were reviewed based on qualitative and quantitative review protocols. Results: The outcome of the results is based on four themes; personal factors, social factors, environmental factors and educational factors. The overall findings of the articles was that health professionals' attitudes, beliefs and knowledge was of great significance for hand hygiene compliance. Moreover, environmental factors such as stress and lack of time were also found to be relevant factors for hand hygiene compliance. Conclusion: The reasons for poor adherence has been shown to depend on several factors. Personal attitude, perception, knowledge and environmental factors such as availability of materials are examples of factors that interact and affect compliance. Keywords: Hand hygiene, compliance, adherence, nurs*, handwashing, health care workers
Swedish abstract
Johnsson, Å & Vigre, V. Följsamhet till basala hygienrutiner – en kartläggning av faktorer av betydelse. En litteraturstudie. Examensarbete 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2014. Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är inte ett nytt fenomen utan något som förekommit lika länge som sjukvård bedrivits. Att ha kunskap om våra mikroorganismer är således av stor betydelse för att undvika smittspridning inom hälso- och sjukvård. God handhygien anses vara den mest effektiva metoden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Dock visar studier och granskningar vid upprepade tillfällen att vårdpersonal utför korrekt handhygien allt för sällan och inte heller vid de tillfällen då händerna är som mest benägna att överföra bakterier. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga faktorer av betydelse för följsamhet av basala hygienrutiner hos sjukvårdspersonal, men inriktning mot handhygien. Metod: Litteraturstudie där artiklar söktes i databaserna CINAHL och Medline. Utvalda artiklar granskades utifrån kvalitativa och kvantitativa granskningsprotokoll. Resultat: Fyra teman ligger till grund för resultatet; personliga faktorer, sociala faktorer, arbetsmiljöfaktorer och utbildningsfaktorer. De övergripande fynden i artiklarna var att vårdpersonalens attityd, föreställningar och kunskap var av störst betydelse för följsamhet av basala hygienrutiner. Även arbetsmiljöfaktorer så som stress och tidsbrist visade sig vara faktorer av betydelse. Slutsats: Orsakerna till dålig följsamhet har visat sig bero på flera faktorer. Personlig attityd, föreställning, kunskap och miljöfaktorer så som tillgänglighet på material är exempel på faktorer som samspelar och påverkar följsamheten. Nyckelord: Basala hygienrutiner, följsamhet, sjuksköterskor, vårdpersonal, handhygien
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject basala hygienrutiner
följsamhet
sjuksköterskor
vårdpersonal
handhygien
Handle http://hdl.handle.net/2043/17300 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics