"Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet

DSpace Repository

"Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Man ska inte gulla med tjejer" genuspedagogik i fritidshemmet
Author Mikael, Görtz
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning utbildade fritidspedagogers genusarbete vilar på en teoretisk grund och vilka effekter detta får på planerad verksamhet ur ett genusperspektiv. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerad intervju som metod. I studien intervjuades tre fritidspedagoger. I resultatet kan man utläsa stora genusteoretiska kunskapsbrister hos fritidspedagogerna samt en avsaknad av genusperspektiv i planerad verksamhet. Detta kan främst förklaras med bristande utbildning och fortbildning inom just genus, men också på grund av avsaknad av direktiv från rektorerna på respektive skola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject genus
genuspedagogik
fritidspedagogik
fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/17311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics