Att möta utagerande barn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta utagerande barn
Author Magnusson, Daniel
Date 2014
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka hur pedagoger i de tidiga årskurserna arbetar med utagerande barn i skolverksamheten. Studien undersöker vad dessa pedagoger poängterar i arbetet med utagerande barn och vad de anser vara viktigt i bemötandet av dessa barn. Detta har jag valt att undersöka eftersom att det är ett vanligt problem inom dagens skola och många klasser har utagerande barn som påverkar undervisningen. I studien har jag intervjuat fem olika pedagoger, där jag ställt frågor kring hur de jobbar med utagerande barn, vad de tänker på, hur deras kamratrelationer ser ut, hur relationen till utagerande barns kan arta sig osv. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av relationell pedagogik (Aspelin & Svensson, 2011). Resultatet ifrån studien visar på att pedagogerna främst poängterar vikten av en positiv relation till utagerande barn för att lyckas i arbetet. Samtliga deltagande informanter anser att relationen till utagerande barns föräldrar kan vara problematisk och att det innebär svårigheter i samarbetet mellan skola och hem. Pedagogerna anser även att möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar är viktigt och att lyckas hålla sig lugn i problematiska situationer. Pedagogerna ansåg att utagerande barn ibland hade svårt att skapa goda kamratrelationer. Empirin i denna studie pekade även på att det fanns en brist på resurser inom dagens skola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17314 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics