Olika perspektiv på rättssäkerhet och vad det betyder i förhållande till barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten

DSpace Repository

Olika perspektiv på rättssäkerhet och vad det betyder i förhållande till barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Olika perspektiv på rättssäkerhet och vad det betyder i förhållande till barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten
Author Wall, Lovisa
Date 2014
English abstract
One of the most common interventions in social services for children is a foster home placement. The municipality has overall responsibility for the placement. Furthermore, it is society's responsibility to legally ensure that the young are coming from an insecure, inadequate existence and given good care in the family home. Social Welfare Committee decides on the care, which is either voluntary under the Social Services Act, or enforced under the law of special provisions for the care of young people. The purpose of this paper is to explain what the term rule of law means, both from a general definition and more specifically at the social welfare committee and decisions on foster placement of children and young people. My interest lies in examining what children and young people have for legal certainty in this situation, I concentrate however on the process before and until the decision of a potential foster home placement. Based on the study's purpose, I used a qualitative approach in the form of semi-structured interviews, to gain a deeper understanding of the interviewees' personal experiences. I have interviewed three social workers that work with children and youth investigations in Skåne. The results and analysis describes the interviewees' own experiences of what rule of law means to them in relation to their duties. The results showed that knowledge of the laws that form the basis for investigation and decision is an important component in order to perform a proper safe work.
Swedish abstract
En av de vanligaste insatserna inom den sociala barnavården är familjehemsplaceringar av barn. Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för placeringen. Det är vidare samhällets ansvar att enligt lag se till att den unga kommer ifrån en otrygg, bristfällig tillvaro och får god vård i familjehemmet. Socialnämnden beslutar om vården som antingen sker frivilligt med stöd av Socialtjänstlagen, eller med tvång med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Syftet med uppsatsen är att förklara vad begreppet rättssäkerhet innebär, både utifrån en allmän definition och mer specifikt vid socialnämndens utredning och beslut om familjehemsplacering av barn och unga. Mitt intresse ligger i att undersöka vad barn och unga har för rättssäkerhet vid en sådan situation, jag koncentrerar mig dock på processen innan och fram till beslutet av en eventuell familjehemsplacering. Utifrån studiens syfte har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas personliga upplevelser. Jag har intervjuat tre socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsutredningar i Skåne. Resultatet och analysen beskriver intervjupersonernas egna upplevelser av vad rättssäkerhet betyder för dem i förhållande till deras arbetsuppgifter. Resultatet visade bland annat att kunskap om de lagar som ligger till grund för utredning och beslut är en viktig del för att kunna utföra ett rättssäkert arbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject children and youth
decisions
foster family
foster placement
laws
legal
investigation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17321 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics