Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv

DSpace Repository

Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv
Author Wernberg, Jenny ; Persson, Therese
Date 2014
Swedish abstract
I Förskollärarprofessionen ur ett förskollärar- och föräldraperspektiv författad av Jenny Wernberg och Therese Persson, studeras förskollärares och föräldrars syn på och uppfattningar om förskollärarens profession samt likheter och skillnader mellan dem. Vi har även studerat hur läroplanens införande har påverkat förskollärarnas professionalisering. Våra teoretiska utgångspunkter är begrepp som profession, professionalism och professionalisering. Kvalitativa intervjuer och enkäter har legat till grund för denna studie. Förskollärarna har ett helhetsperspektiv och pratar om sin profession och professionalisering på gruppnivå. De fokuserar mycket på läroplanen och vikten av att synliggöra verksamheten för föräldrar. Men de har svårt att se på sig själva som en profession. Föräldrarna litar fullt ut på förskollärarnas kompetenser och har gett förskollärarna det erkännande som normalt är en central del av professioner. Föräldrarna inriktar sig på barnet och den personliga kontakten med förskolläraren samt hennes kompetenser och professionalitet. Läroplanens stora betydelse för förskollärarna skapar en konflikt i förskollärarens professionaliserings strävanden då den är ett statligt styrdokument som begränsar förskolans autonomi över yrkesutövandet, men samtidigt har förskollärarna frihet att styra över hur målen ska uppnås vilket ger dem viss autonomi.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject autonomi
läroplanen för förskolan
profession
professionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/17326 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics