Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan

DSpace Repository

Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan
Author Persson, Sofie ; Karlsson, Linnea
Date 2014
Swedish abstract
Det har i stora internationella undersökningar framkommit att svenska skolbarns läs- och skrivförmåga försämrats alltmer de senaste åren. För att förbättra resultaten har fokus riktats mer mot förskolan och skolans tidiga år, detta för att de grundläggande förmågorna att kunna avläsa och förstå en text utvecklas under dessa år i ett barns liv, och det ingår även i en förskollärares uppdrag att främja barns språkutveckling och att lägga en viktig grund för barns fortsatta utveckling. En central del av detta arbete är att på ett lustfyllt sätt främja barnens progression mot en god språkförståelse och språkutveckling genom berättande och högläsning. Vi har valt att göra en kvalitativ jämförande studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer som innefattar en förskola med kultur som profil och en förskola utan någon uttalad profil för att undersöka deras arbetssätt och se om och hur dessa skiljer sig åt mellan förskolorna. Vi har använt oss av sociokulturell teori som teoretisk referensram för att analysera vår insamlade empiri. Vårt resultat visade att det inte fanns tydliga skillnader förskolorna emellan utan snarare pedagogernas arbetssätt emellan oavsett förskola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Berättande
förskola
högläsning
kulturförskola
läsförståelse
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17328 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics