En jämförande studie av förskollärares syn på naturvetenskap och teknik i förskolan/ A comparative study of preschool teachers’ views of science and technology in pre-school

DSpace Repository

En jämförande studie av förskollärares syn på naturvetenskap och teknik i förskolan/ A comparative study of preschool teachers’ views of science and technology in pre-school

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförande studie av förskollärares syn på naturvetenskap och teknik i förskolan/ A comparative study of preschool teachers’ views of science and technology in pre-school
Author Jansson, Gunilla ; Ekholm, Marie
Date 2014
Swedish abstract
Bakgrunden till vår studie är att naturvetenskap och teknik fått större plats i förskolans läroplan samtidigt som studier visat på att det finns brister i arbetet med dessa ämnen på skolor och förskolor. Syftet med studien var att få syn på likheter och skillnader i hur fyra förskollärare, från en ämnesinriktad och en traditionell förskola, ser på naturvetenskap och teknik samt arbetssätt och ämneskunskapens betydelse. Vi har gjort en kvalitativ studie och som metod valde vi att göra enskilda intervjuer som spelades in med ljudupptagning. De teoretiska utgångspunkter som använts i analysen har fokus på det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att de likheter som finns är att förskollärarna anser att grunden för barns lärande är ett utforskande och undersökande arbetsätt i samspel med barn och vuxna. Det som skiljer sig är i hur man ser på och vad naturvetenskap och teknik innebär samt vad ämneskunskapen har för betydelse. Slutsatsen är att det inte spelar någon större roll vilken förskola man arbetar på utan det är intresset hos förskolläraren som styr arbetet med naturvetenskap och teknik.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Förskola
Barn
lärande
Naturvetenskap
Skillnader
Teknik
Ämnesinriktning
Ämneskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/17329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics